LLMZA

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma

„Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)”

Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

VPP EKOSOC-LV izveidota, lai daudzpusīgos zinātniskos pētījumos radītu zināšanu bāzi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem un veidotu  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un rīcībpolitiku teorētisko pamatojumu.

Programmā paredzēta aktuālu sabiedrības norišu izpēte ekonomikā, demogrāfijā, pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā, vides aizsardzībā un citās jomās, īpašu uzmanību pievēršot tautsaimniecības transformācijas, inovācijas procesu un vides saglabāšanas jomām.

EKOSOC – LV mērķis:

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības transformācijas, gudras izaugsmes, pārvaldības un tiesiskā ietvara procesu un problēmu izpratni valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu sociālajās zinātnēs, fokusējot programmas ietvaros īstenotos pētījumus uz sabiedrības attīstībai svarīgiem jautājumiem (izglītība, inovācijas procesi, zināšanu ekonomika, demogrāfija, valsts un sabiedrības institūciju attīstība), veidojot spēcīgas sociālo zinātņu skolas, nodrošinot to saikni ar citām zinātņu nozarēm, izglītību un sabiedrības pārvaldības institūcijām un radot pamatojumu - zināšanu bāzi lēmumu pieņemšanai sabiedrības pārvaldībā.

EKOSOC – LV uzdevumi:

 1. veikt zinātniskus pētījumus, lai rastu atbildi uz aktuāliem sabiedrības norišu problēmjautājumiem (ekonomikā, inovācijās, demogrāfijā, sabiedrības pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā) un iegūtu pasaulē atzītas zināšanas par likumsakarībām saistībā ar šiem jautājumiem;
 2. izpētīt inovāciju un uzņēmējdarbības procesus dažādos tautsaimniecības sektoros un Latvijas potenciālu zināšanu ekonomikas veidošanai un sniegt priekšlikumus inovācijas attīstībai, tai skaitā vērtējot Latvijas diasporas potenciālu zinātnes un tehnoloģiju attīstībā un inovāciju veicināšanā, un sniegt priekšlikumus šī potenciāla izmantošanai tautsaimniecības restrukturizācijai atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas vadlīnijām;
 3. izpētīt Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesus un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā;
 4. izpētīt ar sabiedrības atjaunošanos saistītos procesus un faktorus, tai skaitā Latvijas diasporas attīstības procesus, izstrādāt ilgtermiņa attīstības prognozes un priekšlikumus pasākumiem, kas sekmē Latvijas sabiedrības atjaunošanos un diasporas saikni ar sabiedrības norisēm Latvijā;
 5. izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai;
 6. izpētīt Latvijas sabiedrības vērtīborientāciju un faktorus (tostarp Eiropas un globālos), kas to ietekmē, sniedzot priekšlikumus par pasākumiem, kas mazinātu anomiju sabiedrībā un veicinātu efektīvāku sabiedrības funkcionēšanu, kā arī valsts un nācijas ilgtspējīgai pastāvēšanai nozīmīgu vērtību pārmantošanu sabiedrībā;
 7. izpētīt pēckrīzes politiskos un sociālos procesus Latvijā un to ietekmi uz sabiedrību, tās institūcijām un valsts tiesībām, sniegt priekšlikumus valsts un sabiedrības pārvaldības, kā arī sabiedrības integrācijas, saliedētības un pilsoniskās līdzdalības, jo īpaši jauniešu līdzdalības, attīstībai;
 8. izpētīt kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesus Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā;
 9. izpētīt Latvijā eksistējošās sociālās inovācijas formas, tās ietekmējošos faktorus un potenciālu sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un drošumspējas stiprināšanā un sniegt priekšlikumus pasākumiem tās attīstībai;
 10. izpētīt sociālās apziņas izmaiņu ietekmi uz ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas ilgtspējīgu nodrošinājumu;
 11. attīstīt starpdisciplināru pieeju identificēto jautājumu izpētē un sasaisti ar rīcībpolitiku valsts politiskās sistēmas, tautsaimniecības, izglītības, kultūras, vides un citās valsts pārvaldes jomās.

EKOSOC-LV   projekti (10 starpdisciplināri projekti):

VPP EKOSOC-LV iekļautie projekti loģiskā secībā risina visus  valsts programmai paredzētos uzdevumus:

1. Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās   stiprināšanai. (RTU, R. Počs)

 • Projekta   mērķis - izstrādāt teorētisko pamatojumu un praktiskos risinājumus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos stiprināšanai un palielināšanai.

2. Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai. (RTU, N.Lāce)

 • Projekta   mērķis - izpētīt un izstrādāt metodes, modeļus un risinājumus, kas nodrošinās sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un biznesu un veicinās inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sekmēs Latvijas tautsaimniecības restrukturizāciju viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumu kontekstā

3. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā. (LLU, B.Rivža)

 • Projekta mērķi:
  • apvienot vairāku zinātņu virzienus (ekonomisko, socioloģijas, pārvaldības) Latvijas lauku un reģionu viedas attīstības stratēģijas izveidei integrāla skatījuma ieguvei;
  • izveidot sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeli  kā instrumentu  zinātniski pamatotu priekšlikumu izstrādei lauku un reģionālās politikas jomā, kas sekmē lauku kā sistēmas izpratni un virzību uz viedo reģionu izveidi un attīstību, inovatīvās kapacitātes palielināšanu reģionos;
  • izplatīt  pētījuma gaitā iegūtās vispārīgās  atziņas  sabiedrībā un piedāvāt lietišķus priekšlikumus  kontaktos ar politiķiem un pašvaldību darbiniekiem, lai veicinātu  zinātnisko atziņu pārnesi uz praktisku rīcību.

4. Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai. (LU, J.Krūmiņš)

 • Projekta mērķis - izveidot starpdisciplināru, citu valstu pozitīvā pieredzē balstītu un Latvijas reģionālajiem apstākļiem piemērotu, detalizētu iedzīvotāju ataudzes, sabiedrības atjaunotnes un diasporas iesaistes pētniecisko ietvaru sabiedrības attīstības likumsakarību skaidrošanai un darbaspēka piedāvājuma risinājumam ilgtermiņā, kas veido pamatu ilgtspējīgas attīstības rīcības politikai Latvijā kā ES dalībvalstī.

5. Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā. (RSU, S.Kruks)

 • Projekta mērķi:
  • raksturot refleksiju par vērtībām un sociālo rīcību Latvijas intelektuālajā domā diahroniskajā perspektīvā;
  • analizēt individuālo un kolektīvo rīcību ietekmējošos faktorus un vērtības, rīcības konstruēšanu publiskajā mediju un politiskajā komunikācijā;
  • analizēt anomijas īstermiņa un ilgtermiņa ģenēzi un nostiprināšanos, sociālās iekļaušanas un refleksijas lomu un robežas anomijas mazināšanā;
  • integrēt komunikācijas zinātnes, sociālās antropoloģijas un socioloģijas teorētiskās paradigmas un metodes Latvijas sabiedrības izpētē un sociālo pārmaiņu paradigmas izstrādē.

6. Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā. (VA, F.Rajevska)

 • Projekta mērķis:
  • veicināt sabiedrības transformācijas un pārvaldības procesu izpratni, kā priekšnoteikumu ilgtspējīgai sabiedrībai;
  • atklāt problēmas, kas saistītas ar sabiedrības atsvešināšanos, politiskās līdzdalības un uzticības mazināšanos institūcijām un līdzcilvēkiem, kā arī sniegt jaunas zināšanas, kas  veicinātu sabiedrības integrāciju un īpaši jauniešu vidē popularizētu idejas par iesaistīšanos sociāli politiskajos procesos, kas ilgtermiņā ļautu palīdzēt attīstīties jauniem viedokļu veidotājiem savā sociālajā vidē;
  • noskaidrot, kāda ir sociāli mazaizsargāto grupu noturība (resilience) pret pastāvošiem riskiem un kāda ir šo grupu spēja atgūties sociālo risku iestāšanās gadījumā (nespēju ilgstoši atrast darbu, darba zaudējumu, finansiālo apstākļu pasliktināšanos, ģimenes apstākļiem u.c. nedrošības apstākļiem); analizēt un novērtēt labās pieredzes piemērus sociālo risku pārvarēšanā, novērtēt, kāda ir ES fondu un LR finansēto pasākumu iedarbība.

7. Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. (RTU, K.Oganisjana, RSU, I.Dovladbekova)

 • Projekta mērķis - izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu ar saviem radošiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.

8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā. (VA, A.Līviņa)

 • Projekta mērķi:
  • izpētīt kultūrvides attīstības un degradācijas procesu, vides daudzveidības saglabāšanas un samazināšanas procesu, depopulācijas procesu Latvijā kopumā, urbanizācijas procesu Pierīgā ietekmi uz Latvijas līdzsvarotu attīstību;
  • izveidot iepriekšminēto prakšu raksturojumu četrās demonstrācijas teritorijās Latvijā ar atšķirīgu esošo situāciju kultūrvides, dabas daudzveidības saglabāšanā un atšķirīgu apdzīvojuma struktūru tajās. Trīs gadu laikā veikt demonstrācijas teritorijās novērojumus kā šie faktori ietekmē vietas ilgtspējīgu attīstību;
  • ar iegūtajiem pētījuma rezultātiem iepazīstināt Latvijas ilgtspējīgas attīstības politikas veidotājus, pētījuma rezultātā iegūtās zināšanas piedāvāt integrēt reģionu, vietējo pašvaldību stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentos un to ieviešanas procesos, kā arī augstskolu, it īpaši reģionālo augstskolu studiju programmās. Pētījuma rezultātā iegūtās zināšanas padarīt pieejamas integrācijai vietējo pašvaldību stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentos un nacionālā līmeņa rīcībpolitikās.

9. Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu. (DU, I.Kokina)

 • Projekta mērķis - izpētīt sociālās apziņas izmaiņu ietekmi uz ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas ilgtspējīgu nodrošinājumu, tai skaitā:
  • izpētīt modeļteritoriju - ekoloģiski jutīgo teritoriju ekosistēmu pakalpojumu aspektu un kopienu sociālās apziņas specifiku Latgalē un Vidzemē;
  • izpētīt un izvērtēt ekoloģiski jutīgo teritoriju potenciālu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai, balstoties uz pilotpētījumiem izvēlētās modeļteritorijās Latgalē un Vidzemē;
  • izstrādāt un aprobēt  ekotehnoloģiski orientētu koncepciju sociālās apziņas harmonizācijai.

10. Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde. (LU, Ā.Meikališa)

 • Projekta mērķi:
  • sniegt jaunas un ilgtermiņā izmantojamas zināšanas par tautsaimniecības tiesiskās vides stabilitātes ietekmi uz investīciju piesaisti un inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā;
  • izstrādāt modernu, ilgtspējīgu un cilvēktiesībām atbilstošu tautsaimniecības tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas programmu.

EKOSOC – LV projektu īstenošanā ir iesaistīti dalībnieki no dažādām institūcijām, t.sk., Latvijas Universitātes,  Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes,  Vidzemes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes,   Ventspils Augstskolas u.c. institūcijām.

EKOSOC  – LV aktivitātes ietver:

 1. Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes izpēti, vēsturisko un kultūravotu apzināšanu;
 2. Dokumentu analīzi;
 3. Tiesu prakses apkopojumu un analīzi;
 4. Ārvalstu un Latvijas tiesiskā regulējuma izpēti;
 5. Statistiskās informācijas vākšanu, apstrādi,  analīzi;
 6. Cita veida informācijas ieguvi;
 7. Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes procesu un ietekmējošo faktoru izvērtējumu;
 8. Esošās situācijas izvērtējumu;
 9. Ziņojumus valsts institūcijām pēc esošā stāvokļa izvērtējuma;
 10. Faktoru analīzi;
 11. Pētījumu metodoloģijas un citu metodiku sagatavošanu;
 12. Metožu un modeļu izstrādi;
 13. Attīstības virzienu noteikšanu;
 14. Prognožu izstrādi;
 15. Inovācijas sistēmas izstrādi;
 16. Sadarbības stratēģijas izstrādi;
 17. Kampaņu mērķu sasniegšanai;
 18. Labas prakses piemēru aprakstīšanu;
 19. Likumu komentāru sagatavošanu;
 20. Ieteikumu un priekšlikumu sagatavošanu par darba rezultātiem;
 21. Sadarbību ar pašvaldībām;
 22. Pētījumu rezultātu apkopojumu;
 23. Pētījumu rezultātu publikācijas;
 24. Jaunu pētījumu projektu sagatavošanu;
 25. Studiju kursu sagatavošanu;
 26. Programmas kopējos pasākumus.

EKOSOC  – LV rezultatīvie rādītāji:

Programmas rezultatīvie rādītāji ietver zinātnisko publikāciju sagatavošanu; promocijas un maģistra darbu izstrādāšanu; WEB avotu sagatavošanu; pieteikumu izstrādi un iesniegšanu H2020 ietvarprogrammā; dažādu interaktīvo pasākumu organizēšanu programmas gaitas un rezultātu popularizēšanai; līdzdalību dažādās konferencēs un semināros; vasaras skolu organizēšanu; kā arī dažādu tautsaimniecisko rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, kas ietver privātā finansējuma piesaisti programmā iesaistītajām zinātniskajām institūcijām; patentu pieteikšanu, reģistrēšanu, spēkā uzturēšanu; jauno izstrādāto tehnoloģiju, metožu u.c. aprobēšanu uzņēmumos; konsultāciju sniegšanu valsts institūcijām; studiju moduļu/ kursu izstrādi AI studiju programmā