LLMZA

LLU Augsnes un augu zinātņu institūts

Institūta direktors, LZA īstenais loceklis un LLMZA loceklis, profesors Aldis Kārkliņš.

Institūta pētnieki darbojušies ES, UNDP starptautiskajos projektos, kā arī Latvijas Valsts programmu, LZP finansēto projektu un ministriju līgumdarbu izpildē. Zinātniskā tematika, ņemot vērā arī sadarbībā ar citām institūcijām Latvijā un ārzemēs veiktos darbus, aptver plašu jautājumu loku, sākot no dažādiem augsnes lietošanas, bioloģijas un aizsardzības jautājumiem, kaitīgo organismu ierobežošanas augkopībā, līdz kultūraugu agrotehnikas pilnveidei. Pēdējos piecos gados institūta zinātnieki publicējuši 5 mācību grāmatas, citus mācību metodiskos materiālus, daudz zinātnisko publikāciju, aktīvi līdzdarbojušies kongresos un konferencēs, kā arī piedalījušies zinātnisko pasākumu organizēšanā. Zinātnieki ir locekļi zinātnisko izdevumu redkolēģijās Latvijā (LLU Raksti, LZA Raksti, Agronomijas Vēstis), Lietuvā (Žemdirbyste–Agriculture), Igaunijā (Agronomy Research), LLU un LU profesoru un promocijas padomēs, Zemkopības ministrijas darba grupās. 2011. gadā prof. A. Kārkliņš ieguva LZA un LLMZA Paula Lejiņa balva par darbu kopu „Vienotas Latvijas augšņu informācijas sistēmas izveide”.