LLMZA

Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce, kas veltīta P. Lejiņa 130 gadu jubilejai

2013. gada 7. jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) kopsapulce, kas bija veltīta Pauļa Lejiņa 130 gadu jubilejai. Paulis Lejiņš bija pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, piedalījies arī Latvijas Universitātes dibināšanā, bijis 1. Saeimas deputāts un izglītības un zinātnes ministrs. Viņa pētījumi liekākoties saistīti ar lopkopības vēsturi un govju selekcijas metožu pilnveidošanu. 1994. gadā tika dibināta Pauļa Lejiņa balva, to katru gadu piešķir lauksaimniecības zinātniekiem par fundamentāliem pētījumiem.

Kopsapulces sākumā ar pārskatu par LLMZA darbu 2012.gadā un plānotajiem uzdevumiem 2013.gadam iepazīstināja LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Tika nolasīta zemkopības ministres Dr. oec. Laimdotas Straujumas uzruna. Klātesošos sveica arī Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvis Dr. agr. Guntis Rozītis. Gan L. Straujuma, gan G. Rozītis savās uzrunās uzsvēra zinātnieku būtisko lomu nozares attīstības veicināšanā.

Pieminot Pauļa Lejiņa 130 gadu jubileju, ar izvērstu referātu par pirmā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta mūža un darba gājumu uzstājās akadēmiķis Jānis Stradiņš. Ziņojumā J. Stradiņš Pauli Lejiņu nereti salīdzināja ar vēl kādu Latvijas izcilu zinātnieku - Paulu Valdenu, jo viņu biogrāfijās vērojamas vairākas līdzīgas paralēles, turklāt P. Lejiņš bija P. Valdena skolnieks.

Pēc akadēmiķa Stradiņa referāta ar ziņojumu „Augļkopība - zinātne un nozares attīstība" uzstājās Pauļa Lejiņa balvas 2002. gada laureāte Dr. agr. Māra Skrīvele.

Kopsapulcē, piedaloties Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam Krieviņam, tika sveikti LLMZA, LLU un Hipotēku bankas konkursa laureāti un viņu zinātnisko darbu vadītāji. Jauno zinātnieku grupā: Laureāts Vitālijs Osadčuks, promocijas darbs „Autonomās kombinētās elektroapgādes vadības sistēmu modelēšana", zinātniskais vadītājs asoc. prof., Dr. sc. ing. A. Galiņš.

Maģistru grupā: 1. vieta - Madara Dobele, maģistra darbs „Izglītības nozīme nodarbinātības veicināšanā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes absolventu kontekstā", zinātniskā vadītāja prof., Dr. oec. A. Dobele; 2. vieta - Aivars Voldeks, maģistra darbs „Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ES fondu aktivitāšu ietekme uz Zemgales plānošanas reģiona attīstību", zinātniskā vadītāja prof., Dr. oec. A. Vilciņa; 3. vieta - Solvita Petrovska, maģistra darbs „Holšteinas šķirnes govju produktivitātes pazīmju selekcijas efektivitātes vērtējums MPS „Vecauce", zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr. agr. D. Jonkus.

Kopsapulces laikā tika ievēlēti arī jaunie LLMZA īstenie locekļi: Lauksaimniecības zinātņu nodaļā - Dr. agr. Arta Kronberga; Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļā - Dr. sc. ing. Sandra Muižniece-Brasava; Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļā - Dr. oec. Ligita Melece un Dr. oec. Velta Paršova; Inženierzinātņu nodaļā - Dr. sc. ing. Lilita Ozola un Dr. sc. ing. Imants Nulle; Mežzinātņu nodaļā - Dr. silv. Jurģis Jansons. Par LLMZA goda locekli tika ievēlēts Dr. sc. ing. Arturs Lešinskis, savukārt par ārzemju locekļiem: PhD Rimvydas Vasaitis (Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte), PhD Bartosz Mickiewicz (Rietumpomerānijas Lauksaimniecības Universitāte Šcecinā, Polijā), Dr. Vladimir Gusakov (Baltkrievijas Nacionālā zinātņu akadēmija), Dr. Maria Lucja Parlinska (Varšavas Dzīvības zinātņu universitāte, Polija) un Dr. Jonas Jasaitis (Šauļu Universitāte, Lietuva).

Tika uzklausīts arī LLMZA Revīzijas komisijas ziņojums.

LLMZA ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, agrārās ekonomkas un meža nozares zinātnieki. LLMZA darbības mērķis ir apvienot un organizēt lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, agrārās ekonomikas un meža nozaru zinātnieku potenciālu aktuālāko dabas likumsakarību un tautsaimniecības problēmu risināšanā, kā arī rosināt sadarbību ar ražojošiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām.

LLMZA zinātniskā sekretāre Ieva Brence