LLMZA

Par LLMZA

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA) ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas inženierzinātņu, meža un koksnes pārstrādes nozares zinātnieki. LLMZA ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Kopš 2006.gada katru gadu tiek parakstīts kopīgs nodomu protokols starp LLMZA, LZA LMZN un LR Zemkopības ministriju.

Laika posmā no 2006.gada LLMZA ir piedalījusies šādu projektu īstenošanā:

  1. 2010 – 2011, Novērtēšanas pētījums „Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” rezultātu novērtējums” izstrāde ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 ietvaros.

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN) ir/tiek īstenoti šādi projekti:

  1. 2011 – 2013, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde, Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009.
  2. 2007 – 2008, Zemkopības ministrijas finansēts projekts Forsaita speciālistu tīklu pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana.
  3. 2006, Zemkopības ministrijas finansēts projekts Līdzdalība ES valstu tīklā par lauksaimniecības pētījumu stratēģijas izstrādi ar foresight metodi. 

LLMZA ir Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmijas (Apvienība) aktīva locekle un 2008.-2010.gadā nodrošināja Apvienības prezidentūras statusu, 2008.gadā un 2009.gadā organizējot Apvienības konferences, kā arī 2008.gadā izdodot starptautiski recenzētu rakstu krājumu „Renewable Energy Resources, Production and Technologies”.

LLMZA ir arī Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) locekle – LLMZA pārstāvji regulāri piedalās EURAGRI konferencēs un tiekas ar EURAGRI dalībniekiem, tā, piemēram, 2011.gadā norisinājās Čehijas Lauksaimniecības akadēmijas pārstāvju vizīte Latvijā.

LLMZA ir atbildīga par Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs” sadaļas „Zinātne lauku attīstībai”, J. Lielmaņa prēmijas konkursa un citu konkursu ietvaros iesniegto darbu izvērtēšanu.

LLMZA līdzfinansē izdevumu ražas svētki „Vecauce” un „Agronomijas Vēstis” izdošanu u.c.”.

LLMZA piedalās starptautisko zinātnisko konferenču „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai” u.c. organizēšanā.