LLMZA

Altum, LLMZA un LLU konkurss

VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum”, LLMZA un LLU jauno zinātnieku konkursa 2014. gada otrā posma rezultāti

1) Jauno zinātnieku grupā:

  • Laureāte - Zane Bulderberga par izvirzīto promocijas darbu „Pilsētu un lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. I.Pilvere;
  • 2. vieta Mārtiņam Šabovicam par promocijas darbu „Tritikāles maizes kvalitātes un gaistošo vielu izvērtējums”. Zin.vad. - vad.pētn., Dr.sc.ing. E.Straumīte;
  • 3.- 4. vieta Dacei Platonovai par izvirzīto darbu „Zemes konsolidācija Latvijā”. Zin. vad. - prof., Dr.oec. A.Jankava;
  • 3.- 4. vieta Karinai Rūsei par izvirzīto darbu „Dažādi kaltētu dzērveņu kvalitātes izvērtējums”. Zin.vad. - asoc.prof., Dr.sc.ing. T.Rakčejeva;
  • 5. vieta Madarai Markovai par izvirzīto darbu „Latgales dievnamu ainava”. Zin.vad. - prof., Dr.arch. A.Ziemeļniece.

Lasīt tālāk ...

Altum, LLMZA un LLU konkurss jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2014. gada 15. novembrim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Lasīt tālāk ...

NOLIKUMS

NOLIKUMS

Par Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos 2014., 2015. un 2016. gadā

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", turpmāk tekstā „Altum", Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, turpmāk tekstā „LLMZA" un Latvijas Lauksaimniecības universitāte, turpmāk tekstā „LLU", saskaņā ar 2014. gada 3. martā savstarpēji noslēgto SADARBĪBAS LĪGUMU, vienojas par šādu konkursu rīkošanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtību:

1. Apbalvojumi tiek piešķirti par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos uz konkursa pamata jaunajiem doktoriem un maģistriem, ja viņi konkursu pieteikumu iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem.

2. Apbalvojumi tiek piešķirti par izciliem pētījumiem, kuri veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.

3. Katru gadu tiek piešķirtas 2 (divas) galvenās balvas un seši goda raksti. Balvas sevī ietver diplomu, kas apliecina augsto novērtējumu, kā arī piemiņas veltes, ko nodrošina Altum. Piemiņas veltes no Altum tiek pasniegtas arī pētījumu darbu vadītājiem.

4. Konkursu rīko LLMZA, LLU Doktorantūras daļa. Darbus vērtē LLMZA prezidenta un LLU rektora apstiprināta ekspertu komisija.

5. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība:

5.1.balvu pretendenti iesniedz pieteikumu LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā līdz katra gada 15. aprīlim vai 15. novembrim, pievienojot šādus dokumentus:

5.1.1. LLMZA nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums;

5.1.2. konkursa darbu (var būt arī promocijas vai maģistra darbs), titullapā norādot augstskolu vai zinātnisko iestādi, darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu. Uz titullapas jānorāda - „LLMZA, LLU un Altum jauno zinātnieku darbu konkursam";

5.1.3. īsu darba anotāciju latviešu valodā;

5.1.4. publikāciju sarakstu;

5.1.5. autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE).

6. Ekspertu komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina LLMZA prezidijs, pieaicinot Altum pārstāvi. Konkursa rezultāti tiek publicēti presē.

7. Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz LLMZA kopsapulcē vai LLU Akadēmiskajā sēdē.

8. Godalgotie darbi vienu gadu glabājas LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, pēc tam tiek atdoti autoriem.