LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Par Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa uzvarētāju 2022. gadā kļūst LBTU Tehniskā fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skate - konkurss šogad norisinājās 29. reizi. Skatē piedalījās deviņas zinātniskās institūcijas, kopējais lauku izmēģinājumu un laboratoriju apmeklētāju skaits bija 220. Šogad lauku izmēģinājumu skatei bija izveidota jauna vērtēšanas sistēma. Tika izmantota hēdoniskā skala ar šādiem kritērijiem:

 1. 1.Iestādes rezultātu publicitāte. Popularizēšana masu medijos
 2. 2.Jauno zinātnieku iesaiste
 3. 3.Izmēģinājumu aktualitāte. Inovācijas
 4. 4.Sadarbība ar citām zinātniskajām iestādēm Latvijā
 5. 5.Sadarbība ar citām zinātniskajām iestādēm ārzemēs
 6. 6.Sadarbība ar uzņēmējiem.
 7. 7.Gada laikā pēc iepriekšējās skates paveiktais (progress).

Lauku izmēģinājumu skati - konkursu 29. jūnijā uzsāka Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības fakultāte. Doktorants J.Kaņeps referēja par kviešu lapu dzeltenplankumainību, pēc tam tika apskatītas Augsnes un augu zinātņu institūta laboratorijas un LBTU mācību un pētījumu saimniecībā “Pēterlauki” iekārtotie izmēģinājumi gan par pākšaugu kaitēkļiem un apputeksnētājiem, gan inovatīviem augu mēslošanas līdzekļiem, gan augsnes apsaimniekošanu un klimatu saudzējošām lopkopības sistēmām.

LBTU Zemkopības institūtā 7. jūlijā Lauku skate bija daļēji apvienota ar Lauku dienu, kas palielināja klātesošo skaitu un veicināja savstarpējo komunikāciju starp nozares speciālistiem, praktiķiem un preses pārstāvjiem. Pētniece A.Rebāne referēja par tauriņziežu ģenētisko daudzveidību kā pamatu paātrinātai šķirņu selekcijai ekoloģiskajā saimniecībā. Klātesošie apskatīja laukaugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas, zālaugu selekcijas, jauno šķirņu, daudzgadīgo zālāju maisījumus izmēģinājumus, zālaugu komposta un augsnes bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai iekārtotos pētījumus.

Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Priekuļu pētniecības centrs skates - konkursa apmeklētājus uzņēma 12. jūlijā. Mg. agr. I.Taškova iepazīstināja ar sava pētnieciskā darba „Kartupeļa cera lapotnes novērtēšana slāpekļa izmantošanas efektivitātes noteikšanai” rezultātiem. Pēc institūta laboratoriju apskates, klātesošie tika iepazīstināti ar demonstrējuma laukiem, kas bija iekārtoti Pasaules miežu ģenētikas simpozijam.

19. jūlijā interesenti apmeklēja SIA “Latgales lauksaimniecības centru” Viļānos un LBTU Malnavas koledžu. Viļānos klātesošie noklausījās doktorantes K. Pekšas ziņojumu par progresu promocijas darba izstrādē, izsmeļošu I. Morozas stāstījumu par centrā realizētajiem projektiem un aplūkoja izmēģinājumu laukus, kur sevišķa vērība tika pievērsta linu un kaņepju ģenētiskajiem resursiem.

Šogad pirmo reizi izmēģinājumu skatē piedalījās LBTU Malnavas koledža. Tās direktore S. Ežmale pastāstīja par programmām, kuras var apgūt koledžā, iepazīstināja ar laboratorijām un LLU Malnavas koledžas valdījumā esošajām ēkām, to vēsturi un izmēģinājumu laukiem.

21. jūlijā interesenti apmeklēja LBTU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”, kur saimniecības direktors I.Ieviņš informēja par aktualitātēm un pētniecības iespējām saimniecībā.

22. jūlijā skate - konkurss notika LBTU Tehniskajā fakultātē, kur bija pulcējušies arī Ulbrokas zinātnes centra pētnieki. Centra direktors un TF dekāns I.Dukulis informēja par projektu realizāciju savās institūcijās. Interesenti tika iepazīstināti gan ar energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, inovatīviem risinājumiem iekšdedzes motoru efektivitātes paaugstināšanai, gan lauksaimniecības robotiem.

LBTU Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā “Agrihorts” 29. jūlijā direktore V.Zagorska un viņas vietnieks J.Gailis iepazīstināja ar pētniecisko darbību institūtā. Klātesošie noklausījās ziņojumus par sēklu mikrobiomu un nezāļu sēklu dinamiku (M. Fiļipovičs). Interesi un plašas diskusijas izraisīja V. Zagorskas ziņojums par aprēķinu modeli augu aizsardzības līdzekļu radītajam slogam lauksaimniecībā.

2022. gada Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skate - konkurss noslēdzās 15. septembrī Dārzkopības institūta Pūres pētījumu centrā. Svinīgi tika atklāta pētījumu centra jaunā ēka. Pēc uzrunām un jaunās ēkas tapšanā iesaistīto godināšanas, klātesošie noklausījās ziņojumus par Dārzkopības institūta aktualitātēm un jauno pētnieču N. Zuļģes referātu par ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusu un D. Lazdiņas ziņojumu par lipoīdiem garšaugu sēklu eļļās. Pēc tam varēja apskatīt izmēģinājumu laukus un diskutēt par jaunās teritorijas attīstības plāniem.

Apkopojot Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates - konkursa vērtējuma rezultātus (skatīt tabulu) noskaidrojās, ka konkursa-skates apmeklētāji par labāko 2022. gadā atzinuši LBTU Tehniskās fakultātes un Ulbrokas zinātnes centra sniegumu.

Jāatzīst, ka labi iezīmējās katras zinātniskās institūcijas stiprās puses. Tā augstāko publicitātes novērtējumu ieguva Dārzkopības institūts, par labāko institūciju jauno zinātnieku iesaistē tika atzīts AREI Priekuļu pētniecības centrs, labākā sadarbība ar ārzemju zinātniekiem bijusi LBTU Tehniskajai fakultātei un Ulbrokas Zinātnes centram, vislabāk ar zinātniskajiem institūtiem Latvijā sadarbojusies LBTU Lauksaimniecības fakultāte, bet visveiksmīgāk uzņēmēju interesi piesaista Viļānu Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs.

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas organizētās

Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates vērtēšanas rezultāti

N.p.k.

Zinātniskā institūcija

Vērtējums, balles

1.

LBTU Tehniskās fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs

62.7

2.

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrs

62.6

3.

LBTU Lauksaimniecības fakultāte un Mācību un pētījumu saimniecība “Pēterlauki”

59.3

4.

Dārzkopības institūts

58.7

5.

Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”

56.9

6.

LLU Zemkopības institūts

56.6

7.

LLU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”

56.0

8.

Latgales lauksaimniecības centrs

52.0

9.

LLU Malnavas koledža

48.8

Lauku izmēģinājumu skates- konkursa laureāti tika apbalvoti un sveikti Ražas svētkos Vecaucē 3. novembrī.

Informāciju sagatavoja LLMZA Lauksaimniecības nodaļas vadītāja Dr.biol. Ina Alsiņa

dukulis

Attēlā no kreisās: LLMZA Lauksaimniecības nodaļas vadītāja Dr.biol. Ina Alsiņa, LLMZA prezidente Dr.habil.oec. Baiba Rivža un LBTU Tehniskās fakultātes dekāns Dr.sc.ing. Ilmārs Dukulis.