LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2022. gada 30. martā norisinājās INTERFRAME-LV projekta sekcija

2022.gada 30. martā Latvijas Universitātē 80. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika sekcija "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)", ko vadīja LZA akadēmiķe profesore Baiba Rivža un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne profesore Inna Romānova. Konferences sekcijas darbā piedalījās 30 pētnieki no vairākām Latvijas augstskolām. Sekcijas darbu un pētījumus atbalstīja projekts “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros. 

Konferencē tika prezentēti un apspriesti INTERFRAME-LV projekta ietvaros veiktie pētījumi par Latvijas sabiedrībai aktuāliem sociāliem jautājumiem - sabiedrības novecošanas un noslāņošanās tendencēm, sociālās aizsardzības un pensiju sistēmas ilgtspējas problēmām, ienākumu nevienlīdzību, personu ar invaliditāti izslēgšanas no darba tirgus ekonomiskajiem zaudējumiem, jauniešu bezdarba problēmām ES pandēmijas COVID-19 ietekmē un profesionālās izglītības jautājumiem. Svarīga tematika Latvijas sabiedrībai ir digitālā transformācija, ar to saistītie riski un risinājumi. Konferencē bija iekļauts pētījums par Latvijas iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Finanšu jomā valstij nozīmīgs jautājums ir valsts parāda lieluma ietekme uz valsts ekonomisko izaugsmi, kā arī bankas kredītu restrukturizācija ar valsts garantijām kā ekonomikas stimulēšanas instruments ekonomiskās nenoteiktības apstākļos.

Prezentēto pētījumu rezultāti ļāva identificēt svarīgākos izaicinājumus un sniegt priekšlikumus Latvijas valsts attīstības un sabiedrības labklājības nodrošināšanai.

Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontektstā (PDF)

LU_konf