LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu pārstāvji diskutē par aktualitātēm

Pārpublicēts no LLU portāla (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&;id=12023)

Autore: Lana Janmere 

3. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika biedrības "Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru Padome" (LLZI) kopsapulce, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm LLU, kā arī diskutēja par biedrības lomu lauksaimniecības un saistīto nozaru zinātniskās darbības veicināšanā.

Kopsapulcē piedalījās vairāk kā 30 ar lauksaimniecību saistīto zinātnisko un citu iestāžu pārstāvji, lai izskatītu 2014. gada darba rezultātus, vienotos par 2015. gadā veicamajiem uzdevumiem un diskutētu par zinātnisko institūciju konsolidācijas procesu, kas nodrošinās zinātnisko resursu efektīvu izmantošanu un veicinās arī Latvijas zinātnieku starptautisko konkurētspēju.

LLU rektores p.i., zinātņu prorektore Elita Jermolajeva informēja par LLU aktualitātēm studiju jomā, zinātnē, finanšu u.c. jautājumos, kā arī veicamajiem uzdevumiem studējošo skaita palielināšanā un zinātniskā darba kvalitātes uzlabošanā. Ir sākts darbs pie zinātnisko institūciju konsolidācijas, kā rezultātā no 10 institūcijām izveidosies 3: LLU un divas jaunas atvasinātas publiskas personas (APP). LLU aģentūras "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts" Ulbrokā un "Zemkopības zinātniskais institūts" Skrīveros zaudēs juridiskās personas statusu un kļūs par universitātes struktūrvienībām. Bez tam apvienosies vairāki zinātniskie institūti, kas nodarbojas ar pētniecību dažādās lauksaimniecības apakšnozarēs, un LLU pārraudzībā izveidosies APP "Bioresursu un ekonomikas pētniecības institūts" (Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam apvienojoties ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, iekļaujot tajā SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" zinātnisko personālu) un APP "Dārzkopības institūts" (apvienojoties Latvijas Valsts augļkopības institūta, SIA "Pūres Dārzkopības pētījumu centrs" un z/s "Vīnkoki" zinātniskajam potenciālam).

E. Jermolajeva akcentēja zinātnisko institūciju nepieciešamību ciešāk sadarboties ar uzņēmējiem, iepazīstināja ar labas sadarbības piemēriem jeb LLU veiksmes stāstiem pārtikas, būvniecības, meža un lauksaimniecības tehnikas nozarēs. Biedrības pārstāvji sapulcē vienojās piedalīties LLU rīkotajā zinātnieku un uzņēmēju diskusijā 27. martā Jelgavā, kas paredzēta kā abu pušu sadarbības iespēju paplašināšana lauksaimniecības, pārtikas un būvniecības nozarēs.

Sapulcē piedalījās un par dažādām aktualitātēm informēja arī Saeimas deputāts, ZZS vadītājs Augusts Brigmanis un Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta pārstāve Ilze Slokenberga.

Sapulces laikā LLZI biedri pieņēma lēmumu par ikgadējās lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norisi šajā gadā, kas ir tradicionāls biedrības organizēts pasākums, lai veicinātu zinātnisko izcilību lauksaimniecības nozarē. Skate notiks no 15. maija līdz 9. jūlijam, bet rezultāti tiks paziņoti 5. novembrī ražas svētkos "Vecauce 2015".

LLZI ir biedrība, kura jau 29 gadus darbojas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu interešu aizstāvībai un organizē dažādus zinātniekus vienojošus pasākumus. Organizācijas biedri ir arī LLU un tās vadības pārstāvji.