LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju pirmā tikšanās

7. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts Pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (turpmāk - VPP EKOSOC-LV) 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju pirmā tikšanās.

Sanāksmi vadīja 5.2.3. projekta vadītāja LZA akadēmiķe, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, kura ir arī VPP EKOSOC-LV vadītāja.

Sanāksmē piedalījās projekta dalībnieki no Vidzemes Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils augstskolas un Latvijas Zinātņu akadēmijas.

Tikšanās ietvaros tika pārrunāti 5.2.3. projekta mērķi, uzdevumi, plānotās aktivitātes. Sīkāk tika apspriestas veicamās aktivitātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2014. gadā, kas ietver projekta dalībnieku ziņojumus starptautiskās un nacionālās konferencēs, semināra rīkošanu programmas gaitas un rezultātu popularizēšanai (decembra sākumā Rīgā) u.c. Tika pārrunāta 2014. gadā veicamo uzdevumu sadale starp projekta sadarbības augstskolām, kā arī jautājumi, kas saistīti ar finansējuma sadalījumu starp projektā iesaistītajām institūcijām.

Klātesošie tika informēti, ka 15. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisināsies tikšanās ar LR IZM Studiju un zinātnes administrācijas pārstāvi, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar VPP EKOSOC-LV projektu īstenošanu, jo Studiju un zinātnes administrācija veiks programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma, rezultātu izpildes un izmaksu efektivitātes kontroli.

Kopumā VPP EKOSOC-LV ietver 10 starpdisciplinārus projektus. VPP EKOSOC-LV izveidota, lai daudzpusīgos zinātniskos pētījumos radītu zināšanu bāzi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem un veidotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un rīcībpolitiku teorētisko pamatojumu. Programmā paredzēta aktuālu sabiedrības norišu izpēte ekonomikā, demogrāfijā, pārvaldē, tiesībās, reģionālajā attīstībā, vides aizsardzībā un citās jomās, īpašu uzmanību pievēršot tautsaimniecības transformācijas, inovācijas procesu un vides saglabāšanas jomām.

Projektu īstenošanā iesaistīti zinātnieki, doktoranti un maģistranti no dažādām zinātniskajām institūcijām - Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, Vidzemes augstskolas, Daugavpils Universitātes. Izpildītāju vidū ir četri LZA akadēmiķi un 3 LZA korespondētājlocekļi.