LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

IMG 3503 2a

Šī gada 6. jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) kopsapulce.

Kopsapulces sākumā ar pārskatu par LLMZA darbu 2011. - 2013.gados un nākotnes izaicinājumiem iepazīstināja LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Piedaloties Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum" (turpmāk - Altum) valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam Krieviņam, tika sveikti LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāti un viņu zinātnisko darbu vadītāji. Jauno zinātnieku grupā: laureāte - Lāsma Dobele par promocijas darbu „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Dobele. Maģistru grupā: 1. vieta - Inga Baumane par maģistra darbu „Eiropas Savienības fondu loma zinātnes attīstībā Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.oec. B.Rivža; 2. vieta - Guntis Siliņš par maģistra darbu „Augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums SIA „Joži"", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Zvirbule - Bērziņa.

IMG 3512 2a

Tika uzklausīts LLMZA Revīzijas komisijas priekšsēdētāja profesora A. Grīnfelda ziņojums.

Kopsapulces nozīmīgākais notikums bija LLMZA prezidenta, viceprezidentu, nodaļu vadītāju, revīzijas komisijas locekļu un jauno LLMZA biedru vēlēšanas. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem:

  • Par LLMZA prezidenti atkārtoti tika ievēlēta akadēmiķe, profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža;
  • Par LLMZA viceprezidentiem tika ievēlēti - profesore, Dr.oec. Irina Pilvere un profesors, Dr.habil.biol Īzaks Rašals;
  • Par LLMZA nodaļu vadītājiem tika ievēlēti:

o Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs - profesors, Dr.agr. Dainis Lapiņš;

o Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas vadītāja - profesore, Dr.oec. Irina Pilvere;

o Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļas vadītāja - asoc. profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija;

o Inženierzinātņu nodaļas vadītājs - profesors, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis;

o Mežzinātņu nodaļas vadītājs - Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv.Tālis Gaitnieks.

  • Par revīzijas komisijas locekļiem tika ievēlētas: profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, profesore, Dr.oec. Veronika Bikse, profesore, Dr.oec. Velta Paršova.
  • Par jaunajiem LLMZA īstenajiem locekļiem tika ievēlēti:

o Lauksaimniecības zinātņu nodaļā - asoc. profesore, Dr.agr. Daina Jonkus un Pūres Dārzkopības pētījumu centra vadošā pētniece, Dr.agr. Līga Lepse;

o Mežzinātņu nodaļā - asoc. profesors, Dr.silv. Aigars Indriksons.

Atsevišķs darba kārtības jautājums tika veltīts LLMZA statūtu izmaiņām. LLMZA prezidija ierosinātās statūtu izmaiņas nosaka, ka par Akadēmijas īsteno locekli zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav sasniedzis 70 gadu vecumu. Šādu locekļu skaits nevar pārsniegt 120 locekļus. Ievēlētais LLMZA īstenais loceklis pēc 70 gadu vecuma sasniegšanas saglabā balsstiesības LLMZA saietos. Akadēmijas kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās vairāk kā puse to īsteno locekļu, kuri ir jaunāki par 70 gadiem. LLMZA statūtu izmaiņas, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu tika apstiprinātas.

LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāte Lāsma Dobele iepazīstināja klātesošos ar zinātnisko ziņojumu „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā".

LLMZA prezidente B.Rivža izteica pateicību bijušajiem LLMZA viceprezidentiem, nodaļu vadītājiem, revīzijas komisijas locekļiem, LLMZA grāmatvedei par ievērojamo ieguldījumu LLMZA darbības organizēšanā. Tika sveikti 2013. gadā ievēlētie LLMZA locekļi un jaunie valsts emeritētie zinātnieki.

Kopsapulces noslēgumā B.Rivža klātesošos iepazīstināja ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas viedokli par LZA sasauktās zinātnisko institūciju vadītāju sanāksmes aicinājumu Latvijas Republikas Saeimai un valdībai par pētniecības un inovācijas stratēģijas veidošanu Latvijā.

LLMZA ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozares zinātnieki, kā arī juridiskas personas, kas saistītas ar pētniecību minētajās nozarēs.

LLMZA darbības mērķis ir apvienot un organizēt lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozaru zinātnieku potenciālu aktuālāko dabas likumsakarību un tautsaimniecības problēmu risināšanā, kā arī rosināt sadarbību ar ražojošiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām.

LLMZA zinātniskā sekretāre Kristīne Polačenko