LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Parakstīts Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

ZM05bŠī gada 24. februārī Zemkopības ministrijā tika parakstīts Nodomu protokols starp Latvijas Republikas Zemkopības ministriju (turpmāk- ZM) ministra Jāņa Dūklava personā, Latvijas Zinātņu akadēmiju (turpmāk- LZA) tās prezidenta Ojāra Spārīša personā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (turpmāk- LLMZA) tās prezidentes Baibas Rivžas personā.

Nodomu protokols paredz sadarbību šādās jomās: informācijas apmaiņā starp ZM, LZA un LLMZA par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem; ieteikumu izstrādē politikas plānotājiem par uzlabojumiem augstākajā izglītībā un zinātnē, tostarp par veicamajām darbībām zinātnisko institūciju starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kā arī ciešākai sasaistei ar industriju; kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu rīkošanā zinātnes sasniegumu popularizēšanai; jauno zinātnieku sagatavošanā ZM kompetences nozarēs; jauno zinātnieku konkursa organizēšanā lauksaimniecības zinātnes jomā; atbalsta sniegšanā ražas svētku „Vecauce – 2014” organizēšanā; Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs” grupas „Zinātne lauku attīstībai” darbu vērtēšanā.

Zemkopības ministrijas fotoNodomu protokolā ietverti punkti arī par sadarbību starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tajā skaitā, nodrošinot Latvijas zinātnieku pārstāvniecību Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas ERA-NET projektā „Pētniecības koordinēšana ilgtspējīgai un multifunkcionālai mežsaimniecībai aktuālos jautājumos – līdzeklis politisko lēmumu izstrādei” (SUMFOREST); Latvijas pārstāvju līdzdalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas, Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI), Eiropas meiteņu un sieviešu mentoringa federācijas (Womentor) organizētajos pasākumos; nodrošinot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības zinātnieku 25. kongresa sagatavošanu, kas notiks Latvijas prezidentūras ietvaros 2015. gada 16. – 18. jūnijā.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre K.Polačenko