LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Apbalvoti Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 2013.gada jauno zinātnieku konkursa laureāti

Šī gada 7. novembrī ražas svētki „Vecauce-2013” laikā tika pasniegti LLZMA Atzinības raksti un apbalvojumi Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas dalībniekiem. Konkursam tika iesniegti seši darbi un pirmo vietu konkursa komisijas vērtējumā, ar ievērojamu punktu pārsvaru ieguva Sandija Zēverta Rivža (zinātniskā vadītāja profesore Irina Pilvere). Tomēr arī pārējie konkursa dalībnieki bija uzrādījuši ļoti teicamus rezultātus, līdz ar to konkursa komisija pieņēma lēmumu apbalvot visus konkursa dalībniekus:

-       Sandiju ZĒVERTI – RIVŽU, konkursa laureāti, trešā gada doktoranti Agrārā ekonomikā, promocijas darba tēma: „Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā”. Zinātniskā vadītāja profesore Irina Pilvere (LLU); Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte;

-       Zani BULDERBERGU, trešā gada doktoranti Agrārā ekonomikā, promocijas darba tēma: „Pilsētu un lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos”. Zinātniskā vadītāja profesore Irina Pilvere (LLU), Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte;

-       Ilonu DABIŅU – BICKU, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes trešā gada doktoranti, promocijas darba tēma Pārtikas zinātnē: „Antioksidantu dinamika iesala un alus ražošanā”, zinātniskā vadītāja profesore Daina Kārkliņa (LLU), konsultante vad. pētniece Zanda Krūma;

-       Baibu LĀCI, otrā gada doktoranti Lauksaimniecības zinātnē, laukkopībā; promocijas darba tēma: „Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsas attīstības pakāpi”. Darba izstrādes vieta: Latvijas Valsts Augļkopības zinātniskais institūts. Zinātniskā vadītāja profesore Biruta Bankina, LLU Lauksaimniecības fakultāte;

-       Līgu VILKU, trešā gada doktoranti, kura sekmīgi pabeigusi sava zinātniskā tēmas: „Lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves izplatības uzglabāšanas sākumā Latvijā” eksperimentālo daļu Lauksaimniecības zinātnē, laukkopībā. Izstrādāts promocijas darba noformējuma variants. Darba izstrādes vieta: Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs. Zinātniskā vadītāja profesore Biruta Bankina (LLU); Lauksaimniecības fakultāte;

-       Dzintaru ZAČU, pirmā studiju gada doktorantu Pārtikas zinātnē, tēma: „Prioritāro noturīgo organisko piesārņotāju izplatība Latvijas pārtikas produktos”. Darba izstrādes vieta: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR. Zinātniskais vadītājs profesors Arturs Vīksna (LU), konsultants asoc. prof. Vadims Bartkevičs, BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs.

LLMZA zinātniskā sekretāre I.Brence