LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta dalībnieku līdzdalība starptautiskā konferencē „Second Baltic Conference on Education for Sustainable Development Working and Learning together"

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" vadītāja Agita Līviņa un asistente, Biznesa vides vadības maģistrante Māra Maurīte piedalījās Otrajā Baltijas konferencē Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: strādājam un mācāmies kopā (Second Baltic Conference on Education for Sustainable Development: Working and Learning together), kas norisinājās no 2014.gada 12. līdz 14. decembrim Jūrmalā.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC- LV 5.2.1. projekta dalībnieces līdzdalība RTU IEVF Studentu zinātniskajā konferencē

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībniece Kristīne Kostaščuka no Rīgas Tehniskās universitātes piedalījās ar referātu „Ārvalstu finansējuma piesaiste Latvijas augstākās izglītības iestāžu konkurētspējas veicināšanai" Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras organizētājā Studentu zinātniskajā konferencē, kas notika 2014.gada 26. līdz 27.novembrī RTU IEVF telpās, Kalnciema ielā, 209.auditorijā.

K.Kostaščuka prezentēja savus pētījuma rezultātus, kas raisīja aktīvas un plašas diskusijas saistībā ar Latvijas izglītības sektora konkurētspēju ārējos tirgos. Dalībnieces iesniegtās konferences tēzes ir iekļautas konferences rakstu krājumā, kas tiks publicēts RTU Izdevniecībā 2015.gada janvārī.

EKOSOC-LV 5.2.1. projekta dalībnieku tikšanās 2014.gada 19.novembrī

2014.gada 19.novembrī Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā, uz otro darba semināru sanāca valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Projekta vadītājs ir prof.R.Počs no Rīgas Tehniskās universitātes, kurš atklāja un vadīja darba semināru.

Lasīt tālāk ...

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju tikšanās

9. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts Pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC-LV) 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju otrā tikšanās.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā seminārs

EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā seminārs pētnieku grupai ar ieinteresētajām pusēm no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāvjiem notika 2014.gada 2. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās.

Lasīt tālāk ...