LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Daugavpils Universitātē diskutēs par viedās attīstības iespējām Latvijas laukos un reģionos

Daugavpils Universitātē 9. februārī plkst. 14:00, Parādes ielā 1, 332 auditorijā notiks zinātniski praktiskais seminārs „Viedās attīstības iespējas Latvijas laukos un reģionos".

Lasīt tālāk ...

EKOSOC - LV dalībnieks Aivars Stankevičs ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko grādu

dsc059042015. gada 26. janvārī EKOSOC-LV dalībnieks Aivars Stankevičs Daugavpils Universitātes Ekonomikas zinātnes nozares Promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu „Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā". Promocijas darba zinātniskā vadītāja: EKOSOC-LV programmas vadītāja, EKOSOC - LV 5.2.3. projekta vadītāja, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr.habil.oec. Baiba Rivža.

Darbā ir izanalizēti reģiona un tā veiktspējas jēdzieni ekonomikas zinātnē, izveidota reģiona veiktspējas noteikšanas un ietekmējošo faktoru izpētes metodoloģiskā bāze. Darba ietvaros ir izpētīti globalizācijas un internacionalizācijas procesi mūsdienu augstākās izglītības sistēmā ES līmenī, kā arī izanalizētas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences un tās vieta Eiropas augstākās izglītības telpā. Autors empīriski ir izzinājis augstākās izglītības lomu pasaules un Latvijas reģionu veiktspējā, kā arī izpētījis Latvijas reģionu nodrošinātību ar augstākās izglītības resursiem un to aktivācijas un kapitalizācijas pakāpi un specifiku Latvijas reģionos.


Attēlā Aivars Stankevičs un promocijas darba vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža

 

 

Lasīt tālāk ...

EKOSOC - LV 5.2.3. projekta dalībniece Jeļena Lonska ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu

2015. gada 26. janvārī notika Daugavpils Universitātes Ekonomikas zinātnes nozares Promocijas padomes sēde, kurā ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē „Reģionālā ekonomika" promocijas darbu „Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos" aizstāvēja EKOSOC-LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" dalībniece Jeļena Lonska. Promocijas darba zinātniskā vadītāja - Dr.oec. Vera Boroņenko.

Promocijas darbā ir analizēta teritoriju attīstītība Attīstības ekonomikas skatījumā, kā arī ir izveidota teritoriju attīstītības novērtēšanas metodoloģiskā bāze, tiek izskatīts un sistematizēts teritoriju attīstītības novērtēšanas indikatoru evolūcijas process, tiek sniegts subjektīvo indikatoru izmantošanas pamatojums teritoriju attīstītības novērtēšanā, izpētīti Latvijā oficiāli izmantojamie un izstrādātie alternatīvie teritoriju attīstītības novērtēšanas indeksi, kā arī izstrādāta teritoriju attīstītības novērtēšanas strukturālā shēma, balstoties uz kuru tiek empīriski novērtēta statistisko reģionu attīstītība Latvijā.

EKOSOC - LV 5.2.7. projekta ietvaros - pirmais aizstāvētais maģistra darbs

EKOSOC-LV logoLatvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē 2015.gada 9.janvārī aizstāvēts pirmais maģistra darbs, kura izstrādi atbalstīja  Valsts Pētījumu programma „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)".

Lasīt tālāk ...

EKOSOC - LV projektu vadītāju un izpildītāju 2015. gada pirmā tikšanās

2015. gada 6. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika rīkota valsts pētījumu programmas EKOSOC - LV projektu vadītāju un izpildītāju tikšanās. Sanāksmē piedalījās visu projektu pārstāvji, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas vecākā referente Inguna Paredne.

Lasīt tālāk ...