LLMZA

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Laura Jeroščenkova

2017. gada 3. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LLU ESAF) promocijas darbu "Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrisma attīstībā" sekmīgi aizstāvējusi valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV pētniece Laura Jeroščenkova, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir LLU ESAF profesors, Dr. honoris causa Voldemārs Strīķis.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt kultūras mantojuma teorētiskos aspektus, tā izmantošanas pieredzi, identificēt problēmas un izstrādāt kultūras mantojuma izmantošanas scenārijus lauku tūrismā. Tādējādi L. Jeroščenkova pārbaudījusi hipotēzi, ka kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrismā var sekmēt reģiona ekonomisko attīstību.

Autore secinājusi, ka interese par tūrismu kā saimniekošanas dažādošanas variantu lauksaimniekiem ir augsta visos Latvijas reģionos, tāpat kā tautas mantojuma izmantošanu, taču šīs nozares attīstību kavē iedzīvotāju zināšanu trūkums par veidiem, kā materiālās un nemateriālās kultūras mantojums būtu iekļaujams tūrisma produktā un kā tas pasniedzams produkta vai pakalpojuma izmantotājiem.

Promocijas darba ietvaros autore ir klasificējusi Latvijas pašvaldības četrās klasteru grupās un secinājusi, ka ekonomiski spēcīgu pašvaldību ar labi attīstītu uzņēmējdarbību un lauku tūrismu pieredze ir jāizmanto pašvaldībās, kurās lauku tūrisms ir vāji attīstīts. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem spēcīgo pašvaldību grupā (1. un 2. klasteris) ir 20 pašvaldības, taču vājo pašvaldību grupā (3. un 4. klasteris) ir 90 pašvaldības.

Pētījumā nepieciešamo datu ieguvei izmantotas ekspertu intervijas ar 42 nozares ekspertiem un 94 amatniekiem no Lietuvas, Zviedrijas, Serbijas un Latvijas, kā arī 935 aptaujas ar Latvijas, Baltkrievijas un Rumānijas iedzīvotājiem. Tāpat izmantoti apjomīgi statistikas dati un iepriekš veiktie pētījumi.

Promocijas darbā ietvertie rezultāti ir izmantojami LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbā, virzot reģionu attīstības politiku. Rezultāti arī aktuāli Zemkopības un Ekonomikas ministrijām, veicinot lauksaimniecības diversifikāciju un papildu darbavietu radīšanu laukos. Tāpat tie izmantojami, plānojot lauku tūrisma un amatniecības attīstību un organizējot reģiona mēroga pasākumus.

IMG 3856a