LLMZA

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

2016. gada 16. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē  promocijas darbu "Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" sekmīgi aizstāvējusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir VPP EKOSOC-LV vadītāja, profesore, Dr.habil.oec.Baiba Rivža.

Promocijas darba autore par pētījuma rezultātiem ziņojusi 19 starptautiskās un nacionālās konferencēs un sagatavojusi 20 publikācijas starptautiskos recenzētos zinātniskos izdevumos.

Promocijas darba autore uzsvērusi, ka bezdarbs rada draudus ne tikai pašam indivīdam kā sabiedrības loceklim, bet arī kopumā ietekmē valsts attīstību un ekonomikas izaugsmi. Nozīmīga ir savstarpējā mijiedarbība starp cilvēkkapitālu un valsti, tās attīstības instrumentiem.

Promocijas darba hipotēzē uzsvērts, ka izvērtējot faktorus, kas ietekmē jauniešu bezdarba veidošanos Latvijā, var efektīvāk veidot pasākumus un scenārijus, kas sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū.

Promocijas darba ietvaros secināts, ka faktori, kas jauniešiem visvairāk traucē iekļauties darba tirgū Latvijā, ir neapmierinātība ar piedāvāto darba samaksu, nepieciešamās darba pieredzes trūkums un mazais brīvo darbavietu īpatsvars. Gan darba devēju, gan ekspertu vērtējumā nozīmīgs ir arī jaunieša iegūtais izglītības līmenis, kas norāda uz jaunieša ambīcijām, spējām, prasmēm un zināšanām. Jauniešus bez izglītības var nodarbināt tikai mazkvalificētos darbos, savukārt, ja izglītots jaunietis nevarēs atrast iegūtajai izglītībai atbilstošu darbu, mazkvalificētāku darbu šis jaunietis, iespējams, veiks atbildīgāk.

L. Griņeviča arī uzsvērusi, ka jauniešu nodarbinātību Latvijā ietekmē nepietiekamā komunikācija starp izglītības institūcijām un darba devējiem, pie problēmas risinājumiem minot nepieciešamību profesionālajām izglītības iestādēm sagatavot nozares speciālistus atbilstoši uzņēmēju specifiskajām prasībām, darba devējiem veidot ciešu sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju kā arī ar izglītības iestādēm, informējot institūcijas par konkrētā uzņēmuma prasībām, Nodarbinātības valsts aģentūrai sadarbībā ar darba devējiem "Jauniešu garantijas" pasākumos iesaistīt divas reizes lielāku jauniešu bezdarbnieku īpatsvaru, kā arī izglītības iestādēm sadarbībā ar darba devējiem sekmēt jaunieša praktisko iemaņu apgūšanu prakses laikā.

Pētījumā uzmanība vērsta arī uz Latvijas un Eiropas Savienības (ES) stratēģiskajos plānošanas dokumentos uzsvērto jauniešu uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības aktualitāti, atzīmējot, ka Latvijā ir nepietiekams finansiālais un administratīvais atbalsts, kā arī nav pietiekami nodokļu atvieglojumi jaunajiem uzņēmējiem. Pie problēmas risinājumiem L. Griņeviča uzsvērusi nepieciešamību Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai nodrošināt nodokļu atlaižu piemērošanu jaunajiem uzņēmējiem pirmajos uzņēmējdarbības inkubācijas gados, Lauku atbalsta dienestam atbalstīt jauno uzņēmumu attīstību Latvijas lauku teritorijās, nodrošinot finansējuma pieejamību jaunajiem lauksaimniekiem ES projektu ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un tās padotībā esošajai Nodarbinātības valsts aģentūrai paaugstināt jauniešu bezdarbnieku informētība par uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un pieejamību tiem, paredzot atbilstošu finansējumu, kā arī  Latvijas valstij piederošajai "Attīstības finanšu institūcijai Altum" attīstīt ES fondu līdzekļu piesaisti jauniešu pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības finansēšanai, paredzot speciāla finansiālā un administratīvā atbalsta programmas izveidošanu.

Promocijas darba ietvaros jaunā zinātniece aprēķinājusi Latvijas valsts zaudējumus no bezdarbā esošajiem jauniešiem, izsakot tos nesaražotajā IKP. Latvijas zaudējumi no 2008. līdz 2015. gadam ir 5233.18 milj. EUR.

Apsveicam promocijas darba vadītāju un jauno doktori!

dscn1784a
Līva Griņeviča

dscn1801a
Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Kvantitatīvo metožu nodaļas vadītāja, profesore Maria Parlinska; LLU ESAF profesore, akadēmiķe Baiba Rivža; Līva Griņeviča

dscn1797a
Vidzemes Augstskolas "Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore" Agita Līviņa; Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Kvantitatīvo metožu nodaļas vadītāja, profesore Maria Parlinska; LLU ESAF profesore, LZA akadēmiķe Baiba Rivža; Līva Griņeviča; LLU ESAF dekāne, asociētā profesore Andra Zvirbule

dscn1800a
M. Parlinska, B. Sloka, N. Lāce, B. Rivža, E. Jermolajeva, L. Griņeviča, A. Līviņa, A. Zvirbule, I. Jakušonoka