LLMZA

Projekta 5.2.8. pētnieki piedalās konferencē Estešundā, Zviedrijā

Projekta 5.2.8. pētnieki piedalās konferencē Estešundā, Zviedrijā
(Atziņas no UNECSO radošo pilsētu tīkla sanāksmes, konferences)

Laikā no 2016.gada 14.-16.septembrim Zviedrijas pilsēta Estešunda (Östersund) rīkoja UNESCO Creative Cities Network pārstāvju tikšanos. Šo pasākumu ievadīja Viduszviedrijas universitātes organizēta starptautiska konference Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, kurā, paturot prātā radošumu, daudz tika spriests par reģionu attīstību un delegāti, lielāko tiesu no ekonomiski pārtikušām valstīm, dalījās ar savu valstu pieredzēm. Viena no tādām bija Minesotas Universitātes (ASV) pārstāvju prezentācija par panākumiem sadarbībā ar sabiedrību un privāto sektoru ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Latvijas pieredze rāda, ka pastāv vismaz vārdisks atbalsts tam, ka augstākās izglītības iestādēm jāsadarbojas ar privāto sektoru, bet kopienu loma un investīcijas kopienu sociālā kapitāla attīstībā nebūt nav pašsaprotamas, tāpēc šī nelielā pārskata mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu Minesotas  Universitātes darbības rezultātos.

Iesākumā japiemin, ka ASV universitāšu sadarbība ar privāto sektoru un sabiedrību ir  ilgas un mērķtiecīgas valsts politikas rezultāts, kuras rezultātā ilgākā laika posmā izveidojusies sistēma, kas veicina daudzveidīgas sadarbības formas. Mācību iestādēm gadu gaitā  ne tikai uzkrāta iespaidīga pieredze, bet arī izveidotas apjomīgas struktūras ar lielu darbinieku skaitu (Minesotas Universitātā - University of Minnesota Extension)  un  partneru tīklu, ieviests liels skaits programmu, kas tiek finansēts  no nacionālā, federālā, un arī vietējo pašvaldību budžeta.

University of Minnesota Extension mērķis ir veicināt sabiedrības ieguvumus ilgtermiņā īstenojot lietišķos pētījumus un nodrošinot izglītību1, jautājumos kas sabiedrībai būtiski - saistībā ar  vidi, lauksaimniecību, pārtiku. Tās interešu lokā arī ir mērķtiecīgs darbs  vietējo kopienu, ģimeņu un jauniešu situācijas uzlabošanā. Vietējām kopienām un uzņēmējiem ir radīta iespēja bez maksas izmantot universitātes materiālos un intelektuālos resursus, lai, piemēram, izstrādātu un ieviestu jaunus produktus vai risinātu aktuālas problēmas.

Savus mērķus University of Minnesota Extension īsteno caur virkni programmu un centriem, no kuriem viens ir Extension Center for Community and Vitality, kura uzdevums ir tieši vērsts uz vietējā sociālā kapitāla attīstību. Centrs mērķa sasniegšanai izveidojis divas programms "Community Economics" (lat.Kopienas ekonomika) vietējās uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā ari "Leadership and Civic Engagement" (lat. Līderība un pilsoniskā iesaistīšanās)   programmu kopienu sociālā kapitāla stiprināšanai. University of Minnesota Extension izveidoti reģionāli kontaktpunkti, lai pakalpojumi būtu tuvāk iedzīvotājiem. Tajos strādā arī  Extension Center for Community and Vitality speciālisti, kas ikdienā atbildīgi par sadarbību ar vietējo kopienu un pilsoniskās aktivitātes stiprināšanu, konsultācijām un meklē ceļus, kā kopienas iedzīvotāji var veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību.

Papildus University of Minnesota Extension iesaista vietējās kopienas diskusijās par prioritātēm un darbības novērtējumu no vietējo iedzīvotāju perspektīvas. Šim mērķim izviedota Konsultatīvā komiteja, ko uz brīvprātības principiem veido pilsoņi, kas sanāk dažas reizes gadā. Visbeidzot University of Minnesota Extension daudzos projektos aicina iesaisīties brīvprātīgos darbiniekus.  Kopumā, parēli ikdienas darbam ar vietējiem iedzīvotājiem, jāsecina, ka iedzīvotāju ekspertīze tiek novērtēta un dadzviedīgi integrēta organizācijas darbībā.

ASV, līdzīgi kā Latvijā, daļa lauku teritoriju cieš no depopulācijas un pakalpojumu zuduma, un iedzīvotāji saskaras ar līdzīgām problēmām - paliekot bez skolām, veikaliem u.c. savu dzīvesvietu tuvumā. Tomēr nebūtu vietā nekritiski salīdzināt ASV pieredzi ar Latvijas situāciju, tai pat laikā tas nenozīmē, ka no šī pieredzes stāsta neko nevaram mācīties. Pirmkārt jau to, ka sabiedrības lomu teritorijas attīstībā vairs neapšauba - to ir pierādījuši gadu desmitiem ilgā Extension darbības rezultāti. Otrkārt, lai sabiedrības potenciālu vietas attīstībā realizētu nepietiek ar īslaicīgām projekta tipa aktivitātēm, bet tas ir patstāvīgs darbs ar vietējo kopienu, kura norošināšanai nepieciešams regulārs finansējums. Var diskutēt par optimālāko veidu kā koordinēt vietējo kopienu sociālā kapitāla attīstību -  vai tas ir sadarbības tīkls, ko vada centri augstākās izglītības iestādēs vai kādas citas institūcijas Tomēr nevajadzētu apšaubīt to, ka vēlamā rezultāta sasniegšanai nepieciešams pastāvīgs atbalsts gan valsts, gan pašvaldību līmenī, kā arī to, ka kopienas potenciāla īstenošana nav tikai vietējās pašvaldības atbildība.

L.Veliverronena konferencē uzstājās ar ziņojumu "Community Engagement in the Cultural Revitalization of Latvian Rural Territories".

Konference apmeklēta un pārskats sagatavots Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" ietvaros balstoties uz  University of Minnesota Extension  mājas lapā http://www.extension.umn.edu/ pieejamo informāciju, centra pārstāvju prezentācijām konferencē Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development (Estešunda, Zviedrija, 2016.g. 11.-14. septembris), kā arī sarunām ar Kathryn Draeger, pārstāvi no Regional Sustainable Development Partnerships & University of Minnesota.

PhD  Linda Veliverronena, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece.


 1 Misija : "Making a difference by connecting community needs and University resources to address critical issues in Minnesota".