LLMZA

Īsumā

2014. gada 15. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts pētījumu programmas EKOSOC – LV projektu vadītāju tikšanās, kuras laikā tika apspriesti ar programmas īstenošanu saistīti jautājumi: programmas būtība – mērķis, uzdevumi; EKOSOC-LV ietvaros realizējamie projekti (10 starpdisciplināri projekti); iesaistītās institūcijas; plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Klātesošie sīkāk tika iepazīstināti ar EKOSOC – LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" uzsākšanas gaitu, jo šī projekta ietvaros jau 7. oktobrī bija notikusi izpildītāju tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti projekta pirmajā posmā veicamie uzdevumi un to sadalījums starp izpildītājiem, finansējuma sadalījums starp projektā iesaistītajām institūcijām un citi jautājumi.

Uz EKOSOC – LV projektu vadītāju tikšanos bija uzaicināta arī LR IZM Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļas vecākā referente I.Paredne, kura atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem saistībā ar konkrētu projektu un, līdz ar to arī visas Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV veiksmīgu izpildi.

Nākamā EKOSOC-LV projektu vadītāju tikšanās paredzēta novembra otrajā pusē.