LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

Daugavpils Universitātes zinātnieki Šauļos diskutē par reģionu attīstības aspektiem

2015. gada 26. - 27. martā Daugavpils Universitātes zinātnieku grupa piedalījās 2. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „The region: history, culture, language", kuru organizēja Šauļu Universitāte (Lietuva).

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV 5.2.8. projekta aktivitātes

Notikusi Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projekta „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" dalībnieku tikšanās ar Ķemeru nacionālā parka vadošajiem darbiniekiem Andri Širovu, Meldru Priedēnu un Agnesi Balandiņu. Tikšanās ietvaros tās dalībnieki vienojās, ka šajā gadā 5.2.8. projekta komandas nozīmīgākais pienesums parka darbā būs tūristu un apmeklētāju anketēšana, kā rezultātā varēs iegūtos rezultātus salīdzināt ar situāciju pirms 5 gadiem, kad pēdējo reizi tika veikta apmeklētāju anketēšana, bet tajā laikā daudzi objekti bija slēgti rekonstrukcijai.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV 5.2.1. projekta dalībnieku 25. marta tikšanās

2015. gada 25. martā Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā notika kārtējais valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" darba seminārs. Tajā piedalījās projekta dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no Rīgas Tehniskās universitātes.

Prof. R. Počs klātesošos iepazīstināja ar aktuālo informāciju par 2. projekta posmu un šīs nedēļas laikā veicamajiem darbiem - darba uzdevumu un finanšu aprēķinu sagatavošanu un zinātnieku grupas sastāva precizēšanu, kas jāveic saskaņā ar iepriekš plānotajiem projekta uzdevumiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Tika demonstrēti arī Rīgas Tehniskās universitātes apakšprojekta uzdevumi un atbilstošie rezultatīvie rādītāji, kā arī tika diskutēts par apakšprojektu savstarpējās saistības nodrošināšanas veidiem, lai kopīgi varētu sasniegt projekta mērķi. Tika aktualizēts arī jautājums par zinātniskās atskaites kopējās struktūras veidošanu un darbu pie tās satura.

Darba semināra noslēgumā projekta dalībnieki vienojās par turpmākajām aktivitātēm projekta ietvaros un apstiprināja nākamā darba semināra norises laiku un vietu - 2015. gada 22. aprīlī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes telpās.

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju tikšanās

17. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika rīkota EKOSOC-LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju sanāksme. Uz tikšanos bija aicinātas arī Studiju un zinātnes administrācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV 5.2.3. projekta dalībnieki piedalījušies Eiropas Savienības konferencē par Kohēzijas politikas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem

Sagatavots, izmantojot LLU portālā publicēto informāciju (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11919)

No 4. līdz 6. februārim Latvijas prezidentūras ietvaros Rīgā norisinājās starptautiska konference "Jaunās kohēzijas politikas izaicinājumi 2014.-2020. gadam: akadēmiska un politiska debate" ("Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020: An Academic and Policy Debate"). Konferencē ar ziņojumu piedalījās arī LZA akadēmiķe Baiba Rivža un LLU zinātņu prorektore Elita Jermolajeva.

Lasīt tālāk ...