LLMZA

VPP EKOSOC-LV aktivitātes

RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference 2015.gada 14.-15.oktobrī

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte tika organizēta kārtējā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kas notika Rīgā, 2015. gada 14.-15.oktobrī. Konference tika organizēta ar diskusijām plenārsēdē un sešās tematiskajās sekcijās. Divas no tematiskajām sekcijām tika organizētas valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros: Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (VPP EKOSOC 5.2.1.) un EKOSOC-LV: «Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai»&«Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai».

Plašāka informācija http://ievf.rtu.lv/content/view/3098/1738/lang,lv/

Velga Ozoliņa
RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

Daugavpils Universitātes pārstāvji piedalījās 3.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē TRENDS IN SCIENCE AND HIGHER EDUCATION STUDIES UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

2015.gada 22.-23.oktobrī Daugavpils Universitātes pārstāvji piedalījās 3.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē TRENDS IN SCIENCE AND HIGHER EDUCATION STUDIES UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION, kura notika Paņevežā (Lietuva). Konferenci organizēja Paņevežas koledža, Daugavpils Universitāte un Valsts Augstākā profesionālās izglītības skola Koninā (Panstwowa Wyzsza szkola zawodowa w Koninie).

Lasīt tālāk ...

Notika 10. starptautiskā zinātniskā konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" darba grupu sēdes VPP EKOSOC-LV ietvaros

2015. gada 16. - 17. oktobrī Daugavpils Universitātē notika 10. starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015", ko organizē Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultāte un Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. Konferences plenārsēdē Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" dalībnieks Dmitrijs OĻEHNOVIČS prezentēja aktuālos pētījuma rezultātus ziņojumā „Territory Development Evaluation Approaches in District Level: Latvian Experience and Practice" (L.Aleksejeva, D.Oļehnovičs, I.Ostrovska).

Lasīt tālāk ...

Notikušas divas Valsts pētījumu programmas 5.2. publiskās apspriedes

Notikušas divas Valsts pētījumu programmas 5.2. "Tautsaimniecības transformācija,  gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais  ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" publiskās apspriedes.

Lasīt tālāk ...

Valsts pētījumu programmas projekta EKOSOC-LV zinātnieki veic iedzīvotāju aptaujas aizsargājamās dabas teritorijās

Informācija pārpublicēta no

http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4668 

Bieži aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāji uztver dabas aizsardzību kā ekonomisku un administratīvu slogu, un iespējams, ka lielu daļu šī sloga rada dialoga trūkums. Lai noskaidrotu aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju viedokli par dzīvi šādā teritorijā - ierobežojumiem, ieguvumiem, dzīves veidu, labklājību, attieksmi pret dabas un kultūras vērtībām, iespējamām konfliktsituācijām - zinātnieki no Daugavpils Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa Universitātes un Liepājas Universitātes 2014. un 2015. gadā veica aptauju piecās teritorijās. Aptauja notika Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un aizsargājamos ainavu apvidos „Augšzeme", „Augšdaugava" un „Vestiena", kopā ir aptaujātas 248 mājsaimniecības.

Lasīt tālāk ...