LLMZA

VPP EKOSOC-LV 5.2.1. projekta izpildītāju darba seminārs

Uz kārtējo darba semināru Latvijas Universitātes telpās, Aspazijas bulvārī 5, 322. auditorijā 2016. gada 27. janvārī ieradās valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai -jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" 5.2.1 projekta „Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai" dalībnieki no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un valsts pētījumu programmas vadītāja akadēmiķe prof. B. Rivža. Darba semināru atklāja un vadīja projekta vadītājs prof. R. Počs no RTU.

Seminārā tika apspriesti jautājumi par līdz šim projektā padarīto un plāniem attiecībā uz projekta 3. posmu. Tika nolemts atskaitē uzsvērt galveno katrā pētījumu virzienā izdarīto, lai rakstos pilnīgāks priekšstats par kopējo projekta virzību un tā lomu valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV. Tāpat atskaites vajadzībām visi projekta dalībnieki tika aicināti izteikt savas domas par projekta stiprajām un vājajām pusēm, iespējām un draudiem.

Prof. B. Sloka no LU semināra gaitā iepazīstināja klātesošos ar darbu pie monogrāfijas par projekta aspektiem, kas ir saistīti ar mārketingu, kā arī prezentēja aktuālo monogrāfijas satura redakciju. Tika diskutēts arī par iespējamajiem projekta noslēguma atspoguļošanas formātiem - publicētiem, nepublicētiem un citiem.

Semināra turpinājumā augstskolu pārstāvji informēja klātesošos par LU, RSU un RTU šajā gadā ieplānotajām konferencēm un ar tām saistītajām rakstu publicēšanas iespējām. Tika lemts arī par vairāku problēmrakstu sagatavošanu novembrī gaidāmajam EKOSOC-LV forumam. Noslēgumā dalībnieki apstiprināja, ka nākamais seminārs norisināsies 2. martā. 

Informāciju sagatavoja: Velga Ozoliņa,
RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta pētniece

 20160127 153204a