LLMZA

EKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža apmeklējusi EASAC darba grupas „Cirkulārā ekonomika" sanāksmi Šveicē

No 2015. gada 17. - 20. augustam akadēmiķe B.Rivža apmeklēja Berni (Šveice), kur notika Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes (EASAC - the European Academies' Science Advisory Council) darba grupas „Cirkulārā ekonomika" (Circular Economy) sanāksme.

Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes ekspertu grupā Ekonomikā darbojas 11 zinātnieki no Islandes, Šveices, Nīderlandes, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Rumānijas un akadēmiķe Baiba Rivža no Latvijas.

Sēdē 18. -19. augustā  tika izskatīts Eiropas Komisijas virzīts dokuments, kas ir cieši saistīts ar VPP EKOSOC-LV problemātiku, īpaši ar projektiem 5.2.1. „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai" (vadītājs -R. Počs, RTU), 5.2.3. „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" (vadītāja - B.Rivža, LLU), 5.2.8. „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" (vadītāja - A. Līviņa, HESPI) un 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" (vadītāja - I.Kokina, DU).

Diskusijas būtība ir pāreja no tradicionālās, lineārās ekonomikas, kad mēs uzskatām, ka mūsu dabas resursi, iekļaujot zemi un ūdeni, ir  pietiekoši, uz resursu saudzīgu, ilgtspējīgu izmantošanu, ko var saukt arī par zaļo vai cirkulāro ekonomiku. Te ir runa ne tikai par efektīvu, bet arī taupīgu, vairākkārtīgu resursu izmantošanu.

Akcents ir uz atjaunojamajiem enerģijas resursiem, atkritumu maksimālu izmantošanu.

Dokumenti ietver virkni ieteikumus iedzīvotāju paradumu izmaiņā, studiju programmās, cenu un nodokļu politikā, kā arī informatīvajās programmās.

Pētniekiem ir ieteikts plašāk pētīt dabas resursu izmantošanas menedžmentu, konkurētspēju jaunajos apstākļos, kas labi sasaucas ar VPP EKOSOC-LV problemātiku.

Diskusiju laikā B.Rivža pārējos ekspertus iepazīstināja ar VPP EKOSOC-LV . Tā kā ekspertu grupā ir dažādu valstu kolēģi, tas ir labs pamats  jauniem HORIZONTS 2020 projektiem.

Darbs ar Cirkulārās ekonomikas dokumentiem turpināsies līdz novembra beigām.