LLMZA

Jaunais pētnieks: par Latvijas jauniešu vērtībām

ekosoc-lv logo smallPārpublicēts no RSU portāla (http://www.rsu.lv/studentiem/520-sabiedribas-veselibas-un-socialas-labklajibas-fakultate/8989-jaunais-petnieks-par-latvijas-jauniesu-vertibam) 

Ilona Gintere ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija 2. kursa studente. Viņa izstrādājusi maģistra darbu Latvijas jauniešu vērtību izmaiņu salīdzinošais pētījums 1998., 2005., 2010. un 2015.gadā.

Darba vadītāja: RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras psiholoģijas asist. p. i. (Dr. psych.) Jeļena Ļevina.

Pētniecisko darbu Ilona Gintere ir prezentējusi jauno pētnieku maģistrantu konferencē 22. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā. Ar savu darbu viņa piedalās Valsts pētījuma programmāTautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV). Apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā (EKOSOC_5.2.5.).

Ilona Gintere ir zinātniskā raksta līdzautore par tēmu Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian yoths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comparative study (Ļevina J., Mārtinsone K., Mihailova S., Gintere I. (2015). Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian yoths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comparative study. Raksts ir iesniegts un akceptēts publicēšanai 2015. gada starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība, integrācija, izglītība materiālu krājumā.

Ilona Gintere par darba tēmas izvēli:

"Esmu tajā vecumā, kad aizdomājos par to, kas paliks pēc manis. Kas un kādi būs tie cilvēki, kuri noteiks to, kas notiks ar mūsu valsti? Kāda tā būs? Vai manas paaudzes cilvēki būs spējuši jaunajai paaudzei ieaudzināt tās pamatvērtības, kuras ir svarīgas Latvijas un savas identitātes stiprināšanai?"

Maģistra darba pētījums tiek veikts Valsts pētījumu programmas ietvaros ar mērķi raksturot Latvijas jauniešu vērtību izmaiņas 1998., 2005., 2010. un 2015. gadā.

Latvija laika periodā, kurš tiek salīdzināts maģistra darbā, pārdzīvojusi daudzas sociāli ekonomiskas pārmaiņas:

  • Latvijas iestāšanās NATO 2004. gadā.
  • Latvijas iestāšanās ES. 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti, kas sniedz jaunas iespējas Latvijas attīstībai.
  • Ekonomiskā krīze. 2008. un 2009. gadā, globālās finanšu krīzes rezultātā apstājoties ārējā kapitāla ieplūdei, Latvijā iestājās recesija. Krīzes laikā iekšzemes kopprodukts (IKP) saruka par ceturtdaļu. 2009. gadā Latvija piedzīvoja visstraujāko ekonomikas kritumu starp ES valstīm - 18%.
  • Iedzīvotāju migrācija. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 1989. gadā Latvijā dzīvoja 2,67 miljoni cilvēku, bet pēc pēdējiem tautas skaitīšanas datiem 2011. gadā Latvijā dzīvoja 2,07 miljoni cilvēku. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits 2014. gada beigās un 2015. gada sākumā ir 1,99 miljoni iedzīvotāju.

Sociāli ekonomiskās pārmaiņas, kas notiek valstī un sabiedrībā, ietekmē iedzīvotāju dzīves vērtību pārvērtēšanu. Pētījuma mērķis bija noteikt, vai pastāv jauniešu vērtību atšķirības 1998., 2005., 2010. un 2015. gadā.

Maģistra darba pētījumā tika atklāts, ka 2015. gadā aptaujāto jauniešu vissvarīgākās terminālās vērtības ir fiziskā un psihiskā veselība, mīlestība kā garīga un fiziska tuvība ar mīļoto cilvēku un laimīga ģimenes dzīve. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pastāv jauniešu vērtību hierarhijas izmaiņas: salīdzinot pētījuma rezultātus, kas iegūti 1998., 2005., 2010. un 2015. gadā, atklājās, ka pastāv nozīmīgas atšķirības šādu jauniešu terminālo vērtību nozīmīguma vērtējumā: dabas un mākslas skaistums, mīlestība, labi un uzticami draugi, sabiedrības atzinība un cieņa, produktīva dzīve, ar baudām un izpriecām bagāta dzīve, laimīga ģimenes dzīve, jaunrade.

Maģistra darba vadītājas Jeļenas Ļevinas atsauksme par pētījumu:

"Sociālās, ekonomiskās, politiskās, tiesiskās pārmaiņas prasa no sabiedrības savu vērtību apzināšanos un pārvērtēšanu. Īpaši aktuāla ir jauniešu vērtību pētīšana, jo šajā vecumposmā notiek pašnoteikšanās. Ilonas Ginteres pētījums palīdz reflektēt, kā sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā noteiktā vidē mainās jauniešu vērtības."