LLMZA

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju tikšanās

9. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts Pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC-LV) 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju otrā tikšanās.

Sanāksmē piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Vidzemes Augstskolas aģentūras „Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts" (HESPI), Ventspils Augstskolas (VeA), Daugavpils Universitātes (DU), Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA). Uz tikšanos bija aicināta arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve.

Seminārs bija veltīts ar projekta tematiku saistīto teorētisko, empīrisko pētījumu un likumdošanas jautājumu analīzei. Semināra mērķis - balstoties uz ārvalstīs un Latvijā veikto pētījumu analīzi, vienoties par modeli, tā ietvaros pielietojamajiem faktoriem un tos raksturojošajiem kritērijiem, ko projekta dalībnieki varētu izmantot turpmākajos pētījumos. Semināra ietvaros dalībnieki vienojās arī par lauku telpas definīciju, balstoties uz kuru, tiks veikta Latvijas lauku telpas turpmākā analīze.

Ventspils Augstskolas pārstāvji bija sagatavojuši ziņojumu par ES un Latvijas oficiālajiem dokumentiem saistībā ar reģionālo attīstību un inovācijām zināšanu ekonomikas kontekstā.

Daugavpils Universitātes pārstāves informēja par nozīmīgākajiem līdz šim veiktajiem ārvalstu pētījumiem reģionu attīstības jomā. Atsevišķa prezentācija bija veltīta ārvalstu teorētisko un empīrisko pētījumu analīzei ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

HESPI pētnieki bija sagatavojuši ziņojumu par līdz šim veiktajiem pētījumiem, kas veltīti lauku attīstību ietekmējošiem faktoriem, t.sk., iekļaujot indikatorus, kas pētījumos tiek izmantoti lauku telpas analīzei. Otrs HESPI pārstāvju ziņojums bija veltīts Latvijas lauku telpas attīstībai vēsturiskajā skatījumā, uzsverot, ka, pieņemot citu valstu pieredzi ar projekta tematiku saistīto jautājumu risināšanā, jāņem vērā Latvijas lauku teritoriju vēsturiskā attīstība.

LLU pārstāvji ziņoja par Latvijā veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem, kas saistīti ar pilsētu, reģionu un lauku telpas attīstību, iepazīstinot ar pēdējo gadu laikā LLU, DU un VeA izstrādātajiem promocijas darbiem, kas visvairāk atbilst 5.2.3. projekta pamatmērķim: „Izveidot sabalansētas un ilgtspējīgas lauku un reģiona attīstības modeli kā instrumentu zinātniski pamatotu priekšlikumu izstrādei lauku un reģionālās politikas jomā, kas sekmē lauku kā sistēmas izpratni un virzību uz viedo reģionu izveidi un attīstību, inovatīvās kapacitātes palielināšanu reģionos".

Turpinājumā uzstājās divas doktorantes, kuras klātesošos iepazīstināja ar savu promocijas darbu ietvaros veikto pētījumu rezultātiem. Viktorija Zaļūksne bija sagatavojusi ziņojumu par viedās pilsētas raksturojošajiem parametriem, savukārt Jeļena Lonska uzstājās ar ziņojumu par labklājības tipoloģijas matricas pielietojumu teritoriju attīstības novērtēšanā.

Semināra noslēgumā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar nākotnē veicamajiem uzdevumiem. Karsta diskusija izvērtās par rādītājiem, kas būtu izmantojami konkrētu teritoriju analīzē, lai tā būtu pēc iespējas pilnīgāka, vispusīgāka. Šeit liela pateicība jāizsaka Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvei, kura aktīvi iesaistījās diskusijā un izteica vērtīgus ieteikumus, kuri tiks ņemti vērā turpmākajos pētījumos.


Prezentācijas:

D.Štefenberga, K.Krēsliņš, U.Plūmīte. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā

L.Aleksejeva. Teorētisko un  empīrisko pētījumu analīze, starptautiskās pieredzes apkopošana

I.Ostrovska. Teorētisko un  empīrisko pētījumu analīze, starptautiskās pieredzes apkopošana ilgtspējīgas attīstības kontekstā

Gatis Krūmiņš, Ieva Krūmiņa, Vija Melbārde, Maira Ore, Sarmīte Rozentāle. Pētījumi par lauku attīstību ietekmējošiem faktoriem

Gatis Krūmiņš. Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā

Baiba Rivža, Maiga Krūzmētra, Elita Jermolajeva. Latvijā veiktie zinātniskie pētījumi par pilsētu, reģionu un lauku telpas attīstību

Viktorija Zaļūksne, Baiba Rivža. Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā (Iestrādes empīriskajā pētījumā)

Jeļena Lonska. Labklājības tipoloģijas matricas pielietojums teritoriju attīstītības novērtēšanā

Baiba Rivža, Maiga Krūzmētra, Elita Jermolajeva, Voldemārs Bariss. EKOSOC-LV projekta 5.2.3. darba nākošā  posma darbības virzienu skatījums

Attīstības plānošanas un institucionālās  sistēmas analīze

seminara dalibnieki darba procesa