LLMZA

LLU Lauksaimniecības fakultāte (LF)

Dekāne, LZA LMZN un LLMZA locekle, profesore Zinta Gaile.

LLU Lauksaimniecības fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iegūt augstāko lauksaimniecības izglītību un tiek piedāvātas arī studijas maģistrantūrā un doktorantūrā Lauksaimniecības programmās. Izglītība cieši pamatojas uz saikni ar praksi un visa veida zinātniskajiem pētījumiem. Akadēmiskais personāls zinātniskās aktivitātes īsteno Augsnes un augu zinātņu vai Agrobiotehnoloģijas institūtā (aprakstīts turpmāk). Visu līmeņu studijās tiek rakstīts pētnieciska rakstura noslēguma darbs, kura tematika ir svarīga lauksaimniecības nozarei un satur vismaz nosacītu (pamatstudijās) vai reālu novitāti. Pētnieciskie darbi aptver visu lauksaimniecību tās apakšnozarēs - Laukkopība, Dārzkopība un Lopkopība. Katru gadu 6 līdz 7 doktoranti un 3 līdz 4 maģistranti saņem ESF atbalstu savu pētījumu risināšanai.

Lauksaimniecības fakultāte, neskatoties uz pēdējos gados īstenoto skarbo štatu samazināšanas politiku, cenšas saglabāt vadošās pētniecības iestādes statusu pārstāvētajās Lauksaimniecības zinātņu jomās, pildot gan ZM, gan LZP, gan IZM pētnieciskos pasūtījumus. Aktīvi fakultātes mācībspēki tiek iesaistīti un darbojas dažādās ministriju darba grupās, kur nepieciešami eksperti, piemēram, 2011. gadā LF mācībspēki darbojās 38 darba grupās un padomēs. Fakultāte kopā ar LLU MPS „Vecauce” katru gadu organizē zinātnisko semināru „Ražas svētki Vecaucē”, izdodot recenzētu rakstu krājumu (notiek Vecaucē). Sadarbībā ar LLMZA tiek organizēti topošo zinātnieku doktorantu konkursi un lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates. „Ražas svētku Vecaucē” laikā tiek dots konkursa rezultātu apkopojums, kā arī pasniegtas LLMZA un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes ceļojošās balvas. Ar 2012. gadu atjaunota tradīcija - LF kopā ar LLMZA un Latvijas Agronomu biedrību organizē zinātniski praktisku konferenci februārī (notiek LLU); arī tiek izdots rakstu krājums. Fakultāte iesaistījusies Lauksaimniecības resursu un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra veidošanā un darbībā, kas, cerams, veicinās sadarbību starp dažādām pētniecības institūcijām.