LLMZA

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PAUĻA LEJIŅA BALVAS piešķiršanu

NOLIKUMS
par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
PAUĻA LEJIŅA BALVAS
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 25.01.1994., LLMZA prezidijā 10.01.1994., precizēts LLMZA prezidija sēdē 14.09.1998., LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēdē 23.03.2015., LZA prezidija sēdē  30.03.2015.)

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PAUĻA LEJIŅA balva tiek piešķirta ik pēc diviem gadiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību.

PAUĻA LEJIŅA balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

2. PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām.

2.1. Ārzemēs dzīvojošu autoru piedalīšanās konkursā pieļaujama tādā gadījumā, ja viņu pētījumi ir īpaši nozīmīgi Latvijai;

2.2. Jebkuram zinātniekam PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir tikai vienu reizi.

3. Kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zinātniskā padome.

4. PAUĻA LEJIŅA balvas piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisija, kuras sastāvā ir to organizāciju pārstāvji, kuras veido balvas pamatfondu.

Pēc LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas ieteikuma, ekspertu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidiji.

5. PAUĻA LEJIŅA balvas laureāts saņem diplomu un naudas summu, kuras apmēru nosaka LZA Prezidijs.

Balvas svinīga pasniegšana notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulcē.

6. Zinātniskos darbus, par kuriem piešķirta PAUĻA LEJIŅA balva, nodod glabāšanai Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

7. Izvirzot kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

7.1. izvirzītāja ieteikums;

7.2. izvirzītais darbs;

7.3. ziņas par autoru (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adreses un tālruni;

7.4. autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā).

8. Materiāli iesniedzami divu mēnešu laikā pēc balvas izziņošanas PAUĻA LEJIŅA balvas ekspertu komisijai Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., Rīga, LV - 1050, tālr. 67223931).

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente  Baiba Rivža
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore  Irina Pilvere
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors             Aivars Bērziņš