LLMZA

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija piedalīsies HORIZON projektā ForestValue2 - Meža bioekonomikas inovācijas

Anotācija par projektu

Eiropas pētniecības resursi meža nozarē joprojām ir sadrumstaloti daudzo nekoordinēto pasākumu dēļ. Projekta ForestValue2 mērķis ir sniegt ieguldījumu 1) kopīgas un stabilas zināšanu bāzes nodrošināšanā, lai Eiropas pāreja uz pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam kļūtu par realitāti, un 2) pārvarēt publiskās pētniecības pasākumu sadrumstalotību ES un pastiprināt darbu pie pētniecības prioritātēm, kuru īstenošanai nepieciešama ciešāka koordinācija un sadarbība.

ForestValue2 apvieno 14 nacionālos un reģionālos dalībniekus no 11 Eiropas Savienības dalībvalstīm - FI, IE, DE, DE, ES, SI, LV, PL, SK, IT, EE, RO - ar mērķi koordinēt nacionālās un reģionālās pētījumu programmas, apvienojot valstu resursus un veicinot valstu pētniecības un inovāciju politikas saskaņošanu. Projektam ir četri galvenie mērķi: 1) kopīgu pētniecības un inovācijas prioritāšu noteikšana, par kurām vienojušās iesaistītās valstu un reģionālās pētniecības un inovācijas programmas meža bioekonomikas jomā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā starptautiskās norises; 2) kopīgu projektu izstrāde, kā rezultātā tiek finansēti starptautiski pētniecības un inovācijas projekti; 3) citu kopīgu pasākumu īstenošana, atbalstot tirgus, regulējuma vai sabiedrības apgūšanu, pamatojoties uz meža zinātnes rezultātiem; 4) daudzpusēja pieeja globālo problēmu risināšanā, tostarp attiecīgs ieguldījums ilgtspējīga attīstības mērķu sasniegšanā.

Seši partneri ir no paplašināšanās valstīm, vienlaikus pārstāvot BIOEAST iniciatīvu. ForestValue2 pievērsīsies "izcilības pieejamības uzlabošanai", izmantojot darbību kopumu, kuru mērķis ir veidot pētniecības un inovācijas spējas, jo īpaši ES13, Ukrainā un Moldovas Republikā, lai tās varētu sasniegt konkurētspējas priekšrocības Eiropas un starptautiskā līmenī.

Projekta finansējums

Projekta ilgums 60 mēneši, tā kopējais finansējums ir 2,264,695.00 EUR, LLMZA finansējums - 125,315.00 EUR.