LLMZA

ERA-NET ForestValue

LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projektā ForestValue

Par ForestValue

ERA-NET pasākuma "ForestValue - inovācijas mežsaimniecībā - bioekonomikas pamats" vispārējais mērķis ir veicināt inovāciju un konkurētspēju mežsaimniecības nozarē Eiropā, un atbalstīt tās pārveidošanu no resursu ietilpīgas uz zināšanu ietilpīgu, produktīvu, resursu efektīvu un elastīgu nozari. Lai nākotnē Eiropā attīstītu mežsaimniecības nozari un bioekonomiku, būs nepieciešama mežsaimniecības sistēmu un tai pakārtotu vērtību sistēmu ilgtspējīga attīstība un modernizācija, tostarp novatoriskas uzņēmējdarbības koncepcijas un ražošanas tehnoloģijas. 


H2020 līdzfinansētā tīklošanas (ERA-NET) projekta ForestValue uzsaukums:
 http://www.woodwisdom.net/news-events/

Uzsaukuma noteikumi:
 http://www.woodwisdom.net/wp-content/uploads/2017/10/ForestValue_call_text_171017.pdf

 Jaunākas ziņas par notikumiem un aktivitātēm projektā var lasīt "News and events" http://www.woodwisdom.net/news-events/