LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Par Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa uzvarētāju 2023. gadā kļūst Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Zinātniskais seminārs "Ražas svētki Vecaucē - 2023: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai 160, Latvija dabas stihiju varā" norisinājās 2023. gada 2. novembrī. Tajā tika sveikti Latvijas Lauksaimniecības un meža akadēmijas Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa laureāti un dalībnieki.

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skate – konkurss šogad norisinājās trīsdesmito reizi. Skatē piedalījās deviņas zinātniskās institūcijas, kopējais lauku izmēģinājumu un laboratoriju apmeklētāju skaits pārsniedza divus simtus. Lauku izmēģinājumu skatē apmeklētāji varēja vērtēt katras zinātniskās iestādes pētījumu rezultātu popularizēšanu masu medijos, jauno zinātnieku iesaisti pētījumos, izmēģinājumu aktualitāti, sadarbību gan ar citām zinātniskajām iestādēm Latvijā un ārzemēs, gan ar uzņēmējiem, kā arī paveikto pēc iepriekšējā gada skates – konkursa.

Skates – konkursa laikā katras institūcijas vadītājs un/vai atbildīgais par zinātnisko darbību institūcijā iepazīstināja ar aktualitātēm, institūcijā noritošajiem pētījumiem, iesaisti projektos un citām ar zinātnisko darbību saistītām aktivitātēm. Jaunie pētnieki iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem promocijas darbu izstrādē. Konkursa norises laikā tika apmeklēti lauku izmēģinājumi, apskatītas laboratorijas, iezīmēti iespējamie sadarbības virzieni, kā arī apspriestas aktualitātes lauksaimniecības un mežzinātnes nozarēs.

Apkopojot Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa vērtējuma rezultātus, noskaidrojās, ka skates – konkursa apmeklētāji par labāko 2023. gadā atzinuši Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates vērtēšanas rezultāti

N.p.k.

Zinātniskā institūcija

Vērtējums, balles

1.

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

62.2

2.

Dārzkopības institūts

60.3

3.

Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts”

55.4

4.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”

53.1

5.

LBTU Lauksaimniecības fakultāte

52.1

6.

Latgales lauksaimniecības centrs

51.8

7.

LBTU Zemkopības institūts

50.8

8.

LBTU Malnavas koledža

49.4

9.

LBTU Tehniskās fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs

48.0

 

Pēc aptaujas dalībnieku iesniegtajām anketām spriežot, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, zinātniskās institūcijas labāk pratušas sevi popularizēt, augusi to publicitāte un pētījumu aktualitāte, bet diemžēl ir samazinājusies institūciju savstarpējā sadarbošanās. Arī uzņēmēju interese ir nedaudz mazinājusies.

Labi iezīmējās katras zinātniskās institūcijas stiprās puses. Augstāko publicitātes novērtējumu ieguva Dārzkopības institūts, par labāko institūciju jauno zinātnieku iesaistē tika atzīts Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, aktuālākie izmēģinājumi norisinās Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā, labākā sadarbība ar citiem zinātniskajiem institūtiem bijusi Augu aizsardzības zinātniskajam institūtam „Agrihorts”, bet ar ārzemju partneriem Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra pētniekiem, ar uzņēmējiem – Dārzkopības institūtam, bet lielākais progress pētnieciskajā darbā bijis LBTU Malnavas koledžai.

Avots: https://lbtufb.lbtu.lv/conference/Vecauce/2023/LBTU_Razas_svetki_Vecauce_2023.pdf

https://www.lf.lbtu.lv/lv/razas-svetki-vecauce

Attēli: foto Dainis Lapiņš

llmza lauku skates konkursa apbalvosana vecauce 2 2023llmza lauku skates konkursa apbalvosana vecauce 3 2023llmza lauku skates konkursa apbalvosana vecauce 4 2023llmza lauku skates konkursa apbalvosana vecauce 2023llmza lauku skates stendes pet.centrs uzvaretajs2 vecauce 2023llmza lauku skates stendes pet.centrs uzvaretajs vecauce 2023vecauce 2023 baiba riva zinta gaile