LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2023. gada 23. un 24. februārī noritēja gadskārtējā LBTU LF, LLMZA un NJF rīkotā zinātniski praktiskā konference LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī LLMZA prezidente akadēmiķe Baiba Rivža. 

Plenārsēdē par  Heterogēnās pašapputes graudaugu populācijas, to izveidošana un izmantošanas iespējas ziņoja vadošā pētniece Linda legzdiņa (ar līdzautoriem V.Strazdiņu un M.Bleideri), bet sekciju sēdēs ar ziņojumiem Agroresursu un ekonomikas institūtu pārstāvēja Ievgen Lebedenko (ar līdzautoriem S.Zuti un P.Lakovski) – par Pasaules tendences saulespuķu selekcijā un to potenciāls Latvijas apstākļos, vadošā pētniece Līvija Zariņa – par Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražas veidošanos un pētniece Lidija Vojevoda (ar līdzautoriem I.Skrabuli, L.Rābanti-Hāni, I.Kroiču) – par Kartupeļu genotipu novērtēšana bioloģiskajā audzēšanas sistēmā dažādos reģionos Latvijā.

 Šī konference organizēta, atzīmējot lauksaimniecības augstākās izglītības 160 gadu jubileju, akcentējot galvenās aktualitātes katrā no iesaistītajām jomām – zinātnē, studiju organizēšanā, lauksaimniecības politikas veidošanā, kā arī uzsverot nozares nākotnes izaicinājumus. Lauksaimniekiem izaicinājumu ir daudz, un, kā savā runā uzsvēra zemkopības ministrs Didzis Šmits: “Lai tos pieņemtu un pārvarētu, ir jābūt zinātnei”. Savukārt   Latvijas Agronomu biedrības prezidents Ringolds Arnītis uzsvēra, ka “valstij un sabiedrībai nepieciešams aktīvi iesaistīties Latvijas interešu aizstāvībā Eiropas Savienībā regulu izstrādes un apstiprināšanas procesā, un priekš tā nepieciešami zinātniski pamatoti argumenti”. Tāpēc lauksaimniecības zinātniekiem jārada jaunas zināšanas, uz kuru bāzes top gan jaunas idejas, gan rodas labāka izpratne par dabā notiekošajiem procesiem, gan tiek izstrādātas jauna un laikmetam atbilstošas tehnoloģijas. Ziņojumos un diskusijās par aktuālo pētījumu rezultātiem konferences programmas ietvaros ziņotāji aptvēra visus galvenos lauksaimniecību, mežsaimniecību un akvakultūru virzošos izaicinājumus.

Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība 2023” [PDF]

Avots: AREI https://www.arei.lv/lv/raksts/2023-02-27/zinatniski-praktiska-konference-lidzsvarota-lauksaimnieciba