LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

ES Bioekonomikas stratēģijas progresa ziņojums

2022. gada 9. jūnijā ES Bioekonomikas stratēģijas ziņojumā novērtēts progress, kas panākts, īstenojot ES bioekonomikas stratēģiju no 2018. gada un tās rīcības plānu, kā arī noteikti trūkumi iespējamiem ES bioekonomikas pasākumiem un iniciatīvām nākotnē.

Ziņojumā atspoguļota bioekonomikas pieaugošā nozīme jaunajā politiskajā vidē, ko nosaka Eiropas Zaļais kurss. Tā kā mūsu pašreizējā uz fosilajiem kurināmajiem balstītā ekonomika ir sasniegusi savas robežas, pāreja uz jaunu sabiedrības un ekonomikas modeli, kas balstīts uz ilgtspējīgu un aprites principiem balstītu bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ir kļuvusi par vienu no Savienības galvenajiem uzdevumiem. Bioekonomika ar tās potenciālu uzlabot politikas saskaņotību un noteikt un atrisināt kompromisus, piemēram, attiecībā uz pieprasījumu pēc zemes un biomasas, ļauj valstīm un reģioniem izstrādāt pārejas ceļus atbilstoši to konkrētajām problēmām un iespējām. Tādējādi bioekonomikai ir izšķiroša nozīme Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā, un tā palīdz mums rast risinājumus pašreizējai pārtikas nodrošinājuma un enerģētiskās neatkarības krīzei, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā.

Ziņojums arī liecina, ka 2018. gada bioekonomikas stratēģijā noteiktie pasākumi ir virzībā uz stratēģijas galveno mērķu sasniegšanu:

Arvien vairāk valstu un reģionālo bioekonomikas stratēģiju veicina starpnozaru sadarbību un ilgtspējības principus, kā arī investē bioekonomikas inovācijā.

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs ir panākts progress bioekonomikas ieviešanā, ko veicināja ievērojams ES finansējuma ieguldījums un jaunu forumu un tīklu izveide.

Pieaug privāto investīciju mobilizācija, jaunu uzņēmumu izveide, pētniecība un inovācija pārtikas un citās bioekonomikas nozarēs, un tas liecina par daudzsološu attīstību. Eiropai ir spēcīga pozīcija pasaules bioķīmisko vielu un materiālu tirgū.

Tomēr ziņojumā ir arī konstatēti trūkumi rīcības plāna īstenošanā, kas prasa turpmāku rīcību. Pirmkārt, lielāka uzmanība jāpievērš tam, kā labāk pārvaldīt zemes un biomasas pieprasījumu, lai nodrošinātu vides un ekonomikas prasības klimatneitrālā Eiropā. Otrkārt, jāstrādā pie ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem, lai uzlabotu vides integritāti.

Vairāk informācijas šeit https://ec.europa.eu/info/files/eu-bioeconomy-strategy-progress-report_en