LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Iznākusi projekta “Interframe-LV”monogrāfija latviešu un angļu valodā

llmzalogo

Iznākusi autoru kolektīva zinātniskā monogrāfija Dr. habil. oec. Baibas Rivžas redakcijā “Latvijas spēks ilgi pastāvēt” un tās tulkojums angļu valodā – “The strength of Latvia for the long-term development”. Izdevums sagatavots, balstoties uz Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vadībā īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”, 2018–2022) veikto pētījumu rezultātiem, valsts pētījumu programmā (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”.

Monogrāfijas atvēršana notiks vairākās vietās – pasākumos/forumos atbilstoši projektā un izdevuma veidošanā iesaistīto zinātnisko institūciju ģeolokācijai: 3. jūnijā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Jelgavā; 8. jūnijā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA); 14. jūnijā, Liepājas Universitātē (LiepU); 30. jūnijā, LZA, Rīgā, piedaloties arī Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētniekiem.

Kā priekšvārdā uzsver LZA prezidents Ivars Kalviņš, projektā “Interframe-LV” un attiecīgi monogrāfijā ir pēctecīgi turpināti sociālo zinātņu VPP “Ekosoc-LV” (2014–2018) sāktie starpdisciplinārie pētījumi par viedās ekonomikas un viedās sabiedrības attīstībai nepieciešamajiem pārveides procesiem, tehnoloģisko un sociālo inovāciju radīšanu, zināšanu ekonomiku, bet dodot jaunu ievirzi – starptautisko kontekstu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Ievadā lasāms, ka monogrāfijas nosaukums ir atbilde uz jautājumu, ko nozīmē tik bieži pieminētā ilgtspēja – tas ir spēks ilgi pastāvēt, līdzsvarojot ekonomikas, sabiedrības un vides attīstību. Ar “Interframe-LV” finansiālo atbalstu izdotās 480 lpp. monogrāfijas 3 nodaļās un 7 pielikumos ir doti virzieni šī spēka iegūšanai un attīstībai.

Nodaļas I autors Eižens Eteris sniedz plašu ieskatu ilgtspējas politikas īstenošanā pasaulē un Eiropā aktuālajā kontekstā ar Covid-19 pandēmijas ieviestajām korekcijām un jaunāko politiku atveseļošanās un ilgtspējas sinerģijai, kā arī dalībvalstīm pieejamajos finanšu resursos pārmaiņu veikšanai. Nodaļā II LZA, LLU un reģionālo augstskolu zinātnieku (grupas vad. prof. Andra Zvirbule) risinātās tēmas – zināšanu ekonomika; mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācija, digitālā kompetence izglītībā; nodarbinātība; bioekonomika un aprites ekonomika kā zaļās ekonomikas elementi. LU pētnieku (grupas vad. prof. Inna Romānova) pamattēma – sabiedrības novecošana un noslāņošanās ar plašu uz šo jomu attiecošos tēmu spektru, t. sk. pensiju sistēmas pilnveide, reģionālās noslāņošanās izlīdzināšana, profesionālās izglītības ieguldījums nevienlīdzības mazināšanā, populisma sekas. RSU zinātnieku (vad. prof. Sergejs Kruks) tēma – uzņēmējdarbība, ienākumi un risku pārvaldība kontekstā ar vērtību un sociālās drošības aspektu, balstoties arī uz 1. pielikumā sniegto RSU veikto Latvijas iedzīvotāju nacionāli reprezentatīvo aptauju datu analīzi. Nodaļa III ir veltīta Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas piemērotākā virziena noteikšanai ar hierarhiju analīzes un analītiskā tīkla metodēm. Pielikumos lielākoties ir atspoguļotas projekta īstenošanas gaitā veiktās aktivitātes, t. sk. 5 reģionālie forumi par digitalizācijas rīkiem uzņēmējdarbības atbalstam.

Izdevums ar plašu faktoloģisko materiālu, projektā un monogrāfijas veidošanā strādājošo zinātnieku secinājumiem un ieteikumiem, kā arī ekspertu viedokļiem ir izmantojams lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, politikas dokumentu izveidē, izglītības sistēmā, NVO darbā u. c. Projekta vadītāja un monogrāfijas galvenā redaktore – Baiba Rivža, atbildīgā redaktore – Ausma Mukāne, tulks – Sandris Ancāns, mākslinieks un maketētājs – Jānis Rožukalns.

Sagatavoja Ausma Mukāne

gramata