LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Projekta INTERFRAME-LV ietvaros izstrādāti divi promocijas darbi

Valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" ietvaros tika izstrādāti un aizstāvēti divi promocijas darbi

Ligita Āzena „Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā",

Zaiga Oborenko „Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā”.

Ligita Āzena promocijas darbā „Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā" izvērtējusi teritorijas konkurētspējas nozīmi viedās uzņēmējdarbības attīstībai un izstrādājusi konkurētspējas veicināšanas iespējamos risinājumus viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā.

Teritorijas pārvaldei ir jārada pievilcīga vide uzņēmējdarbībai, jāiedrošina un jāatbalsta uzņēmēji veidot uzņēmumus un investēt to tālākā attīstībā. Tas rada nepieciešamību pēc teritorijas konkurētspējas paaugstināšanas un salīdzinošo priekšrocību noteikšanas, kuras ir būtiskas uzņēmēju un investoru piesaistīšanai. No vienas puses, lai šie pasākumi būtu efektīvi, nepieciešams izstrādāt attiecīgu piedāvājumu, veidot katrai teritorijai stratēģiju, orientētu uz konkrētas mērķa tirgus grupas vajadzībām. Bet, no otras puses, lai realizētu stratēģiski svarīgus un finansiāli vai ģeogrāfiski apjomīgus projektus, nepieciešams sadarboties blakus teritorijām un tādējādi sasniegt ievērojamus rezultātus. Šāda stratēģija prasa, lai tā tiktu izstrādāta katrai sabiedrības vai mērķa tirgus grupai atsevišķi, precīzi nosakot atbilstošākos piedāvājumus un ar tiem saistītos pasākumus. Pastāv saikne starp samērā moderno "teritorijas konkurētspējas" jēdzienu un tradicionāli analizēto teritorijas "ekonomiskās attīstības" jēdzienu. Ekonomikas attīstības analīze bieži ir vērsta uz ekonomisko izaugsmi, kas nozīmē, ka tā parāda teritorijas konkurētspējas priekšrocības un iespēju piesaistīt teritorijai konkrētas mērķa tirgus grupas - noteiktas nozares uzņēmumus. Piesaistot noteiktas nozares, īpaši viedo uzņēmējdarbību, tiek veicināta teritorijas ekonomiskā izaugsme. Savukārt viedās uzņēmējdarbības jēdziens izriet no cita jēdziena viedā ekonomika (smart economy) – uz zināšanām balstītu, konkurētspējīgu uzņēmumu un tādu pakalpojumu radīšana, kas apvieno veiksmīgos elementus no uzņēmējdarbības ekonomikas un inovāciju ekonomikas, kas veicina augstas kvalitātes darba vidi, kas savukārt sekmē teritorijas attīstību un veicina tās tālāku konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Promocijas darbā tika apkopotas teorētiskās nostādnes par teritorijas attīstību un konkurētspējas kritērijiem, teritorijas mērķa tirgus grupu vajadzībām, viedās uzņēmējdarbības būtību un Eiropas pieredzi, izpētītas Latvijas, reģionu un pašvaldību uzņēmējdarbības attīstības politikas vadlīnijas: normatīvie akti, Latvijas un Pierīgas reģiona attīstības plānošanas dokumenti, kā arī noslēgumā izanalizēti teritorijas konkurētspējas un viedās ekonomikas rādītāji, sniegti konkurētspējas veicināšanas iespējamie risinājumi viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā.

Zaiga Oborenko promocijas darbā „Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā” izpētījusi galvenos cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošos faktorus un izvērtējusi iespējas šīs iedzīvotāju grupas nodarbinātības sekmēšanai Latvijā.

Personu ar invaliditāti integrācijas sociālajā dzīvē un darba tirgū veicināšana ir vērtīgs ieguvums gan pašām personām ar invaliditāti, gan valstij un visai sabiedrībai. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā Latvijas demogrāfijas situāciju, kad darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un īpatsvars Latvijā turpina samazināties, bet pieaug personu ar invaliditāti skaits – 2020. gadā invaliditāte reģistrēta 10% iedzīvotāju. No kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita nodarbināti ir vien 27.1% indivīdu, tas veido 5.9% no visiem Latvijas nodarbinātajiem. Neskatoties uz dažādām aktivitātēm sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, Latvijā 2020. gadā no darbspējas vecuma personām ar invaliditāti nodarbināti bija 45.9% personu, turpretim nodarbinātības līmenis valstī bija 72.3% vecuma grupā 15–64 gadi, kas norāda uz neizmantoto darbaspēka potenciālu.

Promocijas darbā tika izpētīta invaliditātes izpratnes veidošanās, analizētas invaliditātes modeļu konceptuālās pieejas, raksturotas iekļaujošas inovācijas koncepcijas un indivīda ar invaliditāti nodarbinātības faktoru pieeja, analizēti Latvijas un starptautiskie tiesību un plānošanas dokumenti par personu ar invaliditāti tiesisko aizsardzību un nodarbinātības veicināšanu, izvērtēti sociāli ekonomiskie faktori, kas ietekmē cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, izpētīti invaliditātes vadības faktori uzņēmumā un aprēķināts neiegūtais IKP, ja cilvēki ar invaliditāti netiek iekļauti darba tirgū, analizēti cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības faktori Latvijas reģiona pilsētā un novadā darba tirgus un pašvaldības politikas kontekstā, kā arī noslēgumā, pamatojoties uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīzi, izstrādāti scenāriji cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības sekmēšanai Latvijā.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības fakultātē (ESAF) 2022. gada 18. martā Ligita Āzena un Zaiga Oborenko aizstāvēja promocijas darbus, iegūstot zinātniskā doktora grādu ( Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Abu promocijas darbu zinātniskā vadītāja – LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža.

interframe foto ligita azena baiba rivza zaiga oborenko 18.03.2022

 

Attēlā no kreisās puses: Ligita Āzena – projekta INTERFRAME- LV pētniece, LZA Valsts emeritēto zinātnieku padomes zinātniskā sekretāre; LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža un Zaiga Oborenko – projekta INTERFRAME- LV pētniece, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža akadēmijas zinātniskā sekretāre.