LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

ATVADU VĀRDI

Martins Belickis ATVADU VĀRDI Mārtiņam Belickim
(1939. gada 28. aprīlis – 2018. gada 29. septembris.)

Miķeļdienā Mūžības ceļā devies valsts emeritētais zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu doktors, ilggadējs Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijas direktors Mārtiņš Belickis.  

Mārtiņš Belickis dzimis Saldus apriņķa Vadakstes pagasta zemkopju ģimenē kā vecākais dēls. Pirmo ievirzi profesionālajā lauksaimniecības izglītībā ieguva Saulaines lauksaimniecības tehnikumā. 1963. gadā viņš pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti, saņemot norīkojumu uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur iesaistījies zinātniskajā darbā, bijis agrotehnikas nodaļas vadītāja vietnieks. 1970. gada pēc doktora grāda aizstāvēšanas viņu norīkoja uz Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur viņš kā direktors strādāja līdz 1986. gadam. Var uzskatīt, ka šis laiks bija stacijas ziedu laiks, jo tieši M. Belicka vadībā saimniecībā Dižstendē uzbūvēja daudz jaunu būvju un ieviesa daudzas tam laikam modernas tehnoloģijas. Par sasniegumiem darbā 1982. gadā M.Belickis saņēma LPSR Valsts prēmiju, 1983. gadā Darba Sarkanā Karoga ordeni u.c. apbalvojums.

1986. gadā M. Belicki iecēla par Valsts agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētāja vietnieku zinātniskā nodrošinājuma jautājumos un Belicku ģimene pārcēlās uz dzīvi Rīgā. 1992. gadā, dibinot Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, M. Belicki ievēlēja par Lauksaimniecības nodaļas Zemkopības daļas vadītāju un akadēmijas zinātnisko sekretāru, kur viņa dzīves pieredze noderēja valsts zinātnes politikas veidošanā.   Pēc aiziešanai pensijā 2005. gadā Mārtiņš ar sievu Inu atgriezās Dižstendē "Dzegužkalnos".  Mārtiņu atceramies kā labu oratoru, stingru vadītāju, brašu dziedātāju un mūsu puses patriotu.

No Mārtiņa Belicka atvadīsimies 4. oktobrī plkst. 13:00 Talsu Meža kapu kapličā un guldīsim Lībagu pagasta Bungu kapsētā.

Dziļā pateicībā par Mārtiņa Belicka paveikto mūsu visdziļākā līdzjūtība bērniem un mazbērniem ar ģimenēm.

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra kolektīvs