LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas 2017 laureāte - akadēmiķe Baiba Rivža

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente akadēmiķe, profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Akadēmiķe Baiba Rivža ir vienmēr pratusi savienot intensīvu akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar sabiedrisko aktivitāti, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) un kā Latvijas augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, LZA Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja.

Pēdējos sešos gados vien akadēmiķe B. Rivža ir bijusi 79 publikāciju, trīs monogrāfiju, 93 ziņojumu autore vai līdzautore. Jāatzīmē arī B. Rivžas aktīvā pedagoģiskā darbība, kas vainagojusies ar 16 aizstāvētu promocijas darbu vadīšanu.

Līdzās aktīvajai darbībai Latvijā akadēmiķe B. Rivža ir plaši atpazīstama starptautiskajā zinātniskajā telpā, ko apliecina septiņu starptautisku projektu vadīšana. B. Rivžas starptautiskā aktivitāte ir novērtēta, viņa ir daudzu ārzemju akadēmiju - Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, Krievijas Zinātņu akadēmijas, Georgofili akadēmijas (Itālija) un Lietuvas Zinātņu akadēmijas - locekle.

Rinza Sparitis Jundzis medala1

Rivza medala1