LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Desmito gadu pēc kārtas paraksta nodomu protokolu starp ZM, LZA un LLMZA

Protokols17-02-201717. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža parakstīja desmito gadskārtējo nodomu protokolu starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētām nozarēm, iesaistot LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LMZN).

Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu turpināt finansiāli atbalstīt LLMZA aktivitātes un palielināt 2016. gadam piešķirto finansējumu.

LLMZA apvieno zinātniekus no  lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozarēm.

2015. gadā, sadarbībā ar LLMZA tika veikta virkne pasākumu, to skaitā, pasākumi lauksaimniecības zinātnes nozares attīstībai:

 • Ikgadējo lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate, kura tradicionāli tiek organizēta, lai veicinātu zinātnisko izcilību lauksaimniecības nozarē. 2015. gadā skate norisinājās no 1.aprīļa līdz 10.novembrim un tika apsekoti 13 zinātniskie izmēģinājumu lauki visā Latvijā.

Plašāk šeit .

 • 2015. gadā LLMZA biedri organizēja ikgada pasākumu Meža dienas-2015.

Plašāk šeit .

 • Notika LLU un LVMI "SILAVA" zinātniski praktiskā konference "Mežzinātne un prakse nozares attīstībai".

Plašāk šeit .

 • Notika LLU Lauksaimniecības fakultātes un Latvijas Agronomu biedrības zinātniski praktiskā konference ar rakstu krājumu izdošanu.

Plašāk šeit .

 • Pirmo reizi Baltijas valstīs, 2015. gadā tika organizēts Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) 25. kongress, kurā piedalās vairāk nekā 250 dalībnieku ar 150 ziņojumiem. Kongresu organizēja NJF Latvijas asociācija sadarbībā ar NJF valdi un zinātnisko komisiju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Zinātnisko institūtu ,,Silava'', Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Universitāti. Kongress notika Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros un to līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Plašāk šeit .

Informācijas apmaiņai starp lauksaimniecības zinātniekiem un praktiķiem tika regulāri organizētas LLMZA un LZA LMZN prezidija kopsēdes un izbraukuma sēdes dažādos Latvijas reģionos, kurās tika ziņots par jaunumiem nozarē, uzklausīti jauno zinātnieku-doktorantu referāti par nozarei aktuālām tēmām, kopīgi pieņemti lēmumi par dalību pētnieciskos projektos u.c. nozarē aktuāli jautājumi.

LLMZA ir sadarbības partneris divos starptautiskos pētniecības projektos:

 • ERANET SUMFOREST projektā, kurā iesaistītas 25 valstis. Projekts veltīts ilgtspējīgas mežsaimniecības tīkla izveidei Eiropā un Ziemeļvalstīs. 2015. gadā, sanāksmē Parīzē tika panākta vienošanās par 1. SUMFOREST projektu uzsaukuma virzieniem. Katra iesaistītā valsts ir atvēlējusi līdzekļus projektu finansēšanai, Latvijā pieejamais finansējums ir 100000 EUR.

Plašāk šeit .

 • Zviedru institūta tematiskajā pētījumā „ICE - Innovation. Creativity. Equality - Inovācija. Radošums. Vienlīdzība." Projekta mērķis ir attīstīt reģionāli pielāgotas metodes un modeļus, kas var veicināt uzņēmējdarbības attīstību un palielināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) jaudu uz zināšanām balstītu pakalpojumu, piemēram, tūrisma, kultūras un radošajās nozarēs. Latvijas pārstāvji projekta ietvaros apzina un popularizē Latvijas veiksmīgākos lauku uzņēmumus, kas attīstījušies arī sadarbībā ar zināšanu pārneses centriem, piemēram LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu. 2015. gada 14. augustā - tika organizēta LLMZA izbraukuma sēde ICE projekta ietvaros: "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā", tika sagatavota video lekcija "Innovation and Tested Methods in Innovation System in ICE Project Countries", 3. decembrī sadarbībā ar LLU, VPP EKOSOC-LV un ICE tika organizēta studentu zinātniskā konference "Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas".

Plašāk šeit .

 • LLMZA sadarbībā ar LZA un ZM rīko ikgada konkursus jaunajiem zinātniekiem lauksaimniecības nozarē: Konkursa "Sējējs-2015" grupā „Jaunais zinātnieks" tika izvērtēti 8 zinātniskie darbi:

Plašāk šeit .

 • Pasākuma Ražas svētki „Vecauce-2015" ietvaros apbalvoti LLMZA doktorantu - topošo zinātnieku konkursa laureāti. LLMZA finansiāli atbalsta arī pasākuma organizāciju un rakstu krājuma izdošanu.

Plašāk šeit .

LLMZA uztur un pastāvīgi atjauno informāciju vietnē www.llmza.lv, kurā atrodama visa jaunākā informācija par LLMZA darbību un aktualitātēm.

Informāciju sagatavoja:

LZA LMZN zinātniskā sekretāre
Dr.oec. Viktorija Zaļūksne

Papildu informācija: ZM, LZA un LLMZA ilggadīgā veiksmīgā sadarbība turpinās (17.02.2016.)

Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (2016.)

Foto: Zemkopības ministrija