LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Studentu konferences "Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas" materiāli

EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notikušās
studentu konferences
"Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas"
 materiāli, profesores Baibas Rivžas vadībā izstrādāti pētījumi, iesniegti Jelgavas novada domē.

Intelektuālais īpašums kā vērtība

Uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība ir šodienas pasauli raksturojoša tendence.  Jo ciešāka ir zinātnes un prakses sadarbība, jo veiksmīgāka ir valsts ekonomiskā izaugsme. Šī kustība iegūst plašāku vērienu arī Latvijā. Kā viens no piemēriem ir VPP  EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notiekošās darbības un  LLU ESAF studentu zinātniskā konference 2015. gada 3. decembrī  - viens no izpausmes variantiem, kas atspoguļo šo procesu norisi.

Studentu konference

Deviņi studenti sniedza ziņojumus par sociāli-ekonomisko situāciju  Saldus, Smiltenes, Pārgaujas, Ogres, Bauskas, Rundāles, Tērvetes,  Jelgavas  novados un Jelgavas pilsētā,  kas izvietojas četros - Kurzemes, Vidzemes, Pierīgas un Zemgales - valsti veidojošos reģionos.  Pielietojot zinātniskās analīzes metodes kā M. Portera 5 spēku , SVID, PEST un PORTFOLIO analīzes un Vjenna diagrammu, autori uzmanību pievērsa gan konkrētā novada labākajām iezīmēm, gan problēmu situācijām, bet pats galvenais, no sava skatījuma izdalīja arī novada tālākās attīstības iespējamākās perspektīvas. Pirmkārt, inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai vispār , tai pat laikā pievēršot uzmanību sieviešu aktivitātēm inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā.

Tā tad nākošie speciālisti apguva ne tikai teorētiskas zināšanas par uzskaitītajām analīzes metodēm, bet pielietoja tās noteiktas teritorijas, kas pa lielākajai daļai izrādījās viņu pastāvīgā dzīves vieta, dziļākai analīzei apvienojot teorētisko ar praktisko. Otrkārt, nākošie speciālisti varēja apjaust zinātnisko projektu, kurā ir iesaistījušies universitātes mācībspēki, nozīmību un zinātnes - prakses sasaistes nepieciešamību, lai rastu atbildes uz daudziem kāpēc jautājumiem un veidotos ieteikumi tālākai darbībai.

EKOSOC-LV un ICE projekti

Studentu veiktais novadu analīzes darbs nav tikai pašmērķis ne studentiem, ne arī universitātei. Studentu veiktais darbs ir ieguldījums abu projektu uzdevumu realizēšanā, bet abu projektu ietvaros svarīgs uzdevums ir apkopot to pozitīvo pieredzi, kas dažādos variantos atrodama katrā no analizētajiem novadiem un vienlaicīgi apstiprinātu zinātnisko metožu pielietojuma nozīmi reālās dzīves situāciju izzināšanā.

Zinātne un prakse

Praktisko darbu veicēju interese par zinātnisko pētījumu rezultātiem aug.  To apliecina LLU ESAF  vienošanās ar Jelgavas novada Attīstības departamentu  (vadītāja Līga Lonerte) par Jelgavas novada zinātniskās analīzes materiāla  kā intelektuālā  īpašuma nodošanu tā rīcībā. To vēl vairāk apliecina LLU un Zemgales plānošanas reģiona līgums, pēc kura plānotāji ierosina pētāmās problēmas, bet universitāte  cenšas atrast to pētīšanu veicējus gan mācībspēku, gan studējošo kopumā.

LLU pētniece
Maiga Krūzmētra

Konferences materiāli īsumā

Konferences ziņojumi:

L. MEIRONAITE: Salus novads

A. BUTKINA: Smiltenes novads

K. BALTPURVIŅŠ: Pārgaujas novads

R.OSIS: Ogres novads

E. LOMANOSKA: Jelgavas pilsēta

A. MARECKA: Jelgavas novads

E. BLŪMS: Bauskas novads

L. MALDUTE: Rundāles novads

R. OSIS: Iecavas novads