LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Parakstīts nodomu protokols starp Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

23. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokols starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām.

Nodomu protokols paredz sadarbību šādās jomās: informācijas apmaiņā starp ZM, LZA un LLMZA par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem; ieteikumu izstrādē politikas plānotājiem par uzlabojumiem augstākās izglītības un zinātnes jomā, tostarp par nepieciešamajām darbībām zinātnisko institūciju starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kā arī ciešākai sasaistei ar industrijas vajadzībām; kopīgu pasākumu rīkošanā zinātnes sasniegumu popularizēšanai; topošo zinātnieku izaugsmes veicināšanā ZM kompetencē esošajās nozarēs, t.sk. sniedzot iespēju doktorantūras studentiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LZA sēdēs un citur; jauno zinātnieku konkursa rīkošanā lauksaimniecības zinātnes jomā; atbalsta sniegšanā ražas svētku „Vecauce - 2015" norisei; Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs" grupas „Zinātne lauku attīstībai" darbu vērtēšanā.

Nodomu protokolā ietverti punkti arī par sadarbību starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā, tajā skaitā, sekmējot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Lauksaimniecības zinātnieku 25. kongresa sagatavošanu, kas norisināsies 16. - 18. jūnijā; nodrošinot Latvijas zinātnieku pārstāvniecību Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammas ERA-NET projektā „Pētniecības koordinēšana ilgtspējīgai un multifunkcionālai mežsaimniecībai aktuālos jautājumos - līdzeklis politisko lēmumu izstrādei" (SUMFOREST); nodrošinot Latvijas pārstāvju līdzdalību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas, Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) organizētajos pasākumos; deleģējot LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas pārstāvjus dalībai Zviedru Institūta tematiskajā partnerībā „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība" (ICE).

Nodomu protokols starp ZM, LZA un LLMZA tiek parakstīts kopš 2006. gada.

IMG 6820

ZM valsts sekretāre Dace Lucaua (no kreisās), zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LLMZA prezidente Baiba Rivža, LZA prezidents Ojārs Spārītis

IMG 6842

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LLMZA prezidente Baiba Rivža, LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Zemkopības ministrijas foto