LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

16.februārī notiks LLMZA prezidija un LZA LMZN locekļu kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un 
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija
kopsēde

2015. gada 16. februāris plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA

1.      LZA Senāta locekļa Bruno Andersona ziņojums
           LZA LMZN īstenais loceklis Bruno Andersons 

2.      ERA-NET „WoodWisdom-Net" līdzšinējā norise
           Dace Tirzīte,
           ES 7.Ietvara programmas zinātnes un tehnoloģijas attīstībai
          Nacionālais kontaktpunkts 

3.      ERA-NET "WoodWisdom-Net 2" projekts "PINOBIO" (Pinosylvins as novel Bioactive Agents for Food Applications)
          Dr.chem. Gaļina Teliševa,
         Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

4.      Ziņojums par SUMFOREST projekta aktivitātēm
           SUMFOREST pētnieks Jānis Krūmiņš,
          Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

5.      Informācija par noslēgto sadarbības līgumu starp LLMZA un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju
           LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža

6.      LZA LMZN un LLMZA prezidija 2015. gada pirmā pusgada darba plāna apstiprināšana
           LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža,
           kopsēdes dalībnieki 

7.      Dažādi jautājumi

 • Aktualitātes LLMZA un Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE (Innovation. Creativity. Equality) projektā
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža
 • Aktualitātes VPP EKOSOC - LV
      LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža