LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju

2015. gada 22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību.

Vienošanās mērķis ir iesaistīto pušu zinātniski tehniskā potenciāla uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs; abu pušu zinātnisko institūciju savstarpējo attiecību veicināšana un nostiprināšana; zinātniskās sadarbības veicināšana; kopīgu zinātnisko un tehnisko sasniegumu ieviešana.

Galvenie noslēgtās sadarbības uzdevumi ir: izveidot labvēlīgus apstākļus kopīgu pētījumu un izstrāžu organizēšanai; apmaiņa ar idejām un informāciju; kopīga abu pušu zinātniskās infrastruktūras izmantošana.

Sadarbība iepriekš minētās vienošanās ietvaros tiks īstenota:

 • izstrādājot un realizējot kopīgus zinātniskos projektus;
 • pīgu pretendēšanu uz nacionāliem un starptautiskiem grantiem; kopīgu pasākumu organizēšanu un līdzdalību otras puses organizētajos pasākumos, kas veltīti lauksaimniecības zinātnes un mežzinātnes jautājumiem; zinātniskās apmācības organizēšanu; publikāciju sagatavošanu, kas balstīti uz kopīgo pētījumu rezultātiem; apmaiņu ar zinātniska rakstura un cita veida informāciju.pīgu pretendēšanu uz nacionāliem un starptautiskiem grantiem; kopīgu pasākumu organizēšanu un līdzdalību otras puses organizētajos pasākumos, kas veltīti lauksaimniecības zinātnes un mežzinātnes jautājumiem; zinātniskās apmācības organizēšanu; publikāciju sagatavošanu, kas balstīti uz kopīgo pētījumu rezultātiem; apmaiņu ar zinātniska rakstura un cita veida informāciju.kopīgi iesniedzot pieteikumus nacionālo un starptautisko grantu saņemšanai;
 • kopīkopīgi organizējot vai piedaloties otras puses organizētajos zinātniskajos pasākumos lauksaimniecības un meža zinātņu jomās;
 • organizējot zinātniskās apmācības;
 • sagatavojot publikācijas par kopīgi veikto zinātnisko pētījumu rezultātiem;
 • apmainoties ar dažāda veida, t.sk., zinātniska rakstura informāciju.