LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014.gada 24. novembrī

2014.gada 24. novembrī notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Sēdes sākumā klātesošie ar klusuma brīdi pieminēja 16.novembrī mūžībā aizgājušo LLMZA īsteno locekli, LLU Lauksaimniecības fakultātes profesoru Arturu Mārtiņu Priedīti.

Turpinājumā ar emocionālu muzikālu fotouzrunu uzstājās LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs, Lauksaimniecības fakultātes (LF) profesors emeritus, Dr.agr. Dainis Lapiņš, kuram 19. novembrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pasniedza Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu - medaļu „Par centību". Šogad apbalvoto skaitā ir arī citi LLMZA locekļi - Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma LF asociētā profesore, Dr.agr. Dzidra Kreišmane, medaļu „Par centību" saņēma LLMZA goda locekle, SIA „Radošā studija „Savai zemītei"" valdes locekle Daina Bruņiniece, ZM Atzinības rakstus saņēma Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore, Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga un Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras profesore, Dr.oec. Anda Jankava. ZM Atzinības raksts tika piešķirts arī LLMZA sadarbības organizācijai Latvijas Valsts augļkopības institūtam.

LLMZA viceprezidents, LZA LMZN īstenais loceklis Īzaks Rašals un LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs Dainis Lapiņš informēja par Ražas svētku „Vecauce 2014" norisi, kuri notika 6. novembrī Vecauces pilī. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti LLMZA organizētā doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa uzvarētāji un pasniegtas balvas zinātniskajām institūcijām, kuras uzvarējušas 2014. gada Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes organizētajā zinātnisko institūciju un laboratoriju skatē - konkursā.  

LLMZA organizētajā doktorantu darbu konkursā:

  • pirmā vieta, LLMZA Prezidija Atzinības raksts un dāvanu karte tika piešķirta LLU LF doktorantam Jānim Gailim par ziņojumu Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības elementi kviešu sējumos" (zinātniskā vadītāja - profesore, Dr.habil.agr., Dr.biol. Ināra Turka);
  • LLMZA Prezidija Atzinības raksti un dāvanu kartes tika piešķirtas: LLU LF doktorantei Janai Apšei (ziņojuma tēma „Šķirnes „Chippewa" ražas veidošanās un antociānu saturs ogās"; zinātniskie vadītāji - profesors, Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr.biol. Anita Osvalde), LLU ESAF doktorantei Viktorijai Zaļūksnei (ziņojuma tēma „Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas", zinātniskā vadītāja - profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža), LLU VMF doktorantei Žanetei Šteingoldei (ziņojuma tēma „Listeria monocytogenes un Listeria ivanovii ierosināto infekciju epidemioloģija govīm, aitām un kazām Latvijā", zinātniskais vadītājs - asociētais profesors, Dr.med.vet., Ph.D. Aivars Bērziņš).

Zinātnisko institūciju un laboratoriju skatē - konkursā lauka izmēģinājumu konkursa dalībnieku grupā uzvarēja LLU LF mācību un pētījumu saimniecība Pēterlauki (vadītājs Merabs Katamadze); laboratorijas eksperimentu grupā - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR (vadītājs Aivars Bērziņš).

Sēdes turpinājumā LLMZA prezidente Baiba Rivža informēja par VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", LLMZA un LLU balvai iesniegtajiem darbiem. Balva paredzēta jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos. Kopumā balvai pieteikti 9 darbi, t.sk., 5 promocijas darbi un 4 maģistra darbi. Ekspertu komisijai darbi jāizvērtē un savs gala vērtējums par vietu sadalījumu jāsniedz līdz 2014. gada 28. novembrim.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības (NJF) 25. kongresa sagatavošanas komisijas priekšsēdētājs Pēteris Rivža informēja par kongresa sagatavošanas gaitu. Kongress notiks 2015. gada 16. - 18. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātē un šī ir pirmā reize kongresa vēsturē, kad tas norisināsies kādā no Baltijas valstīm. Klātešošie tika iepazīstināti ar kongresa mājas lapu, plānoto kongresa darba kārtību, līdz šim paveiktajiem darbiem un tika aicināti informēt par šo pasākumu arī citus interesentus (zinātniekus, pētniekus un doktorantus). Raksti kongresam jāiesniedz līdz 2015. gada 15. janvārim. Sīkāka informācija par konferenci pieejama kongresa mājas lapā: http://njfcongress.eu/.

Sēdes turpinājumā LLMZA prezidente Baiba Rivža informēja par aktualitātēm projektos, kuros darbojas LLMZA un LZA, t.sk., klātesošie tika informēti par:

  • Valsts pētījumu programmas EKOSOC - LV būtību (programmas mērķi, projektiem, iesaistītajām institūcijām, nozīmīgākajiem līdz šim paveiktajiem darbiem (EKOSOC-LV sadaļas LZA un LLMZA mājas lapās, izveidots Twitter konts, ziņojumi dažādās sēdēs un konferencēs, izstrādāts EKOCOS - LV logo));
  • Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" ietvaros 5.novembrī Zemkopības ministrijā notikušo semināru „ICE - Support system for potential innovators in microbusiness of rural women". Sīkāka informācija pieejama LLMZA mājas lapā;
  • projekta SUMFOREST ietvaros decembra sākumā paredzēto vadības grupas tikšanos Briselē. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs LLU Meža fakultātes prodekāns Jānis Krūmiņš, kurš SUMFOREST projektā darbojas kā eksperts.

Pie dažādiem jautājumiem LLMZA prezidente Baiba Rivža klātesošos informēja par LZA Rudens pilnsapulci, kurā notiks arī jauno LZA locekļu vēlēšanas un aicināja līdz 3. decembrim iesniegt priekšlikumus LZA ikgadējam konkursam „Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā".

LZA LMZN un LLMZA zinātniskā sekretāre K.Polačenko