LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014.gada 22. septembrī

2014.gada 22. septembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk - LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA prezidija locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki - LZA korespondētājlocekļu kandidāti.

Sēdes sākumā LLMZA prezidente Baiba Rivža sveica LZA LMZN locekļus, kuriem 2014. gadā piešķirts valsts emeritēto zinātnieku statuss un pasniedza emeritētā zinātnieka diplomu un krūšu nozīmīti LZA LMZN goda doktoram Dr.agr. Voldemāram Strīķim, kurš nebija varējis ierasties uz svinīgo diplomu pasniegšanas pasākumu 2014. gada 18. septembrī.

Sēdes galvenais darba kārtības jautājums bija LZA korespondētājlocekļu kandidātu ziņojumu uzklausīšana un atbalsta izteikšana. Kopumā 2014. gadā LZA ir izsludinājusi vienu korespondētājlocekļa vakanci lauksaimniecības zinātnēs un vienu vakanci mežzinātnēs. Uz korespondētājlocekļa vakanci lauksaimniecības zinātnēs ir pieteikušies trīs kandidāti:

 • Dr.biol. Biruta Bankina, LLU profesore, LLU Augsnes un augu zinātņu institūta vadošā pētniece;
 • Dr.sc.ing. Gints Birzietis, LLU Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta profesors;
 • Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asoc. profesore.

Uz korespondētājlocekļa vakanci mežzinātnēs ir pieteicies viens kandidāts:

 • Dr.silv. Āris Jansons, LVMI "Silava" vadošais pētnieks, LLU Meža fakultātes docenta v.i.

Pēc korespondētājlocekļu kandidātu ziņojumu uzklausīšanas atklātā balsojumā tika ievēlēta balsošanas komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - profesors, Dr.habil.biol. Īzaks Rašals; komisijas sekretāre - profesore, Dr.habil.biol. Edīte Birģele; komisijas loceklis - profesors, Dr.med.vet., Dr.habil.agr. Aleksandrs Jemeļjanovs.

LZA LMZN locekļi tika aicināti izteikt atbalstu kandidātiem, aizklāti balsojot. Balsojuma rezultāts ir sekojošs:

Korespondētājlocekļa vietas kandidāti lauksaimniecības zinātnēs:

 • Dr.biol. Biruta Bankina                                  par - 18, pret - 2, nederīgi - 0
 • Dr.sc.ing. Gints Birzietis                                par - 13, pret - 7, nederīgi - 0
 • Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava                       par - 19, pret - 1, nederīgi - 0

Korespondētājlocekļa vietas kandidāts mežzinātnēs:

 • Dr.silv. Āris Jansons                                       par - 20, pret - 0, nederīgi - 0.

Sēdes dalībnieki, atklāti balsojot, apstiprināja balsošanas rezultātus un tika nolemts atbalstu izteikt visiem korespondētājlocekļu kandidātiem.

Tālākajā sēdes gaitā LLMZA prezidente Baiba Rivža informēja par aktualitātēm saistībā ar Valsts Pētījumu programmām 2014. - 2020. gadam.

Darba kārtības jautājumā par jaunumiem Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE ietvaros LLMZA prezidente pastāstīja par 2.-3. septembrī Eiropas Savienības mājā notikušo starptautisko konferenci, par kuras rīkošanu bija atbildīga LLMZA, kā arī tuvākajiem plānotajiem pasākumiem (piemēram, nacionālo semināru, kas tiks rīkots sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību novembra sākumā u.c.).

Klātesošie tika informēti par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības (NJF) 25. kongresu, kas notiks 2015. gada 16. - 18. jūnijā Rīgā un kuru organizē biedrība „NJF Latvija" sadarbībā ar LZA, LLMZA, LLU, LU un Zemkopības ministriju. Sīkāka informācija par kongresu pieejama mājas lapā http://njfcongress.eu/.

Tika sniegta aktuālākā informācija saistībā ar vēl vienu LLMZA projektu - SUMFOREST (Tackling the Challenges in the Implementation of Sustainable and Multifunctional Forestry through enhanced Research Coordination for Policy Decisions). B.Rivža informēja, ka projektā ietverto uzdevumu izpildei tiks piesaistīts eksperts no LLU Meža fakultātes, kā arī par to, ka 2. decembrī Beļģijā, Briselē notiks vadības grupas tikšanās.

Turpinājumā tika pārrunāts LLMZA nodaļu un LZA LMZN 2014. gada otrā pusgada darba plāns un klātesošie tika aicināti iesūtīt savus priekšlikumus pasākumiem, ko varētu ietvert LLMZA un LZA LMZN darba kārtībā.

B.Rivža informēja par LZA vārdbalvām: Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs un LZA jauno zinātnieku balvām, uz kurām var pretendēt maģistri, doktoranti, doktori vai jaunie pētnieki ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Pauļa Lejiņa balvai lauksaimniecības zinātnē ir izvirzīta LLU LF Augsnes un augu zinātņu institūta profesore, Dr.biol., Dr.habil.agr. Ināra Turka.

LLMZA viceprezidents Īzaks Rašals informēja par LLMZA organizētā doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa norisi. Konkursa otrajā kārtā darbus iesnieguši četri doktoranti: Žanete Šteingolde no LLU Veterinārmedicīnas fakultātes, Viktorija Zaļūksne no LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, Jānis Gailis no LLU Lauksaimniecības fakultātes un Jana Apše no LLU Lauksaimniecības fakultātes. Saskaņā ar konkursa nolikumu, pēc darbu izvērtēšanas, oktobra mēnesī labāko darbu ziņojumi tiks uzklausīti LZA LMZN un LLMZA prezidija sēdē.

Pie dažādiem jautājumiem Baiba Rivža klātesošos informēja par iespēju līdz 2014. gada 1. oktobrim Zemkopības ministrijas Apbalvošanas padomei iesniegt informāciju par kandidātiem Zemkopības ministrijas apbalvojumam - medaļai „Par centību" un aicināja izvirzīt šīs medaļas saņemšanai profesoru (emeritus), Dr.agr. Daini Lapiņu - LLMZA īsteno locekli, LLMZA Prezidija locekli un LLMZA Lauksaimniecības nodaļas vadītāju, LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta Laukkopības nodaļas vadītāju. Medaļa „Par centību" tiek piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadēju un godprātīgu darbu. Sēdes dalībnieki atbalstīja profesora Daiņa Lapiņa kandidatūras izvirzīšanu.

mix 2a 

Jauno LZA korespondētājlocekļu kandidātu (B.Bankinas, G.Birzieša, S.Muižnieces - Brasavas, Ā.Jansona) uzstāšanās 

LZA LMZN un LLMZA zinātniskā sekretāre K.Polačenko